יהושע

אחר לחשוף נגד האויב...

 

 

ברוכים הבאים האינטרנט יָהוּשֻעַ שם את האמת ממש כואב והוא כואב את הרגשות, אבל זה בהחלט עושה בעוצמה לספק אנשים מכל שקרים והטעיות.

Welcome to the OHOL YAOHÚSHUA webpage where the truth really hurts and is painful to the feelings, but it sure does powerfully deliver people from all lies and deceptions.

כי יהושע המשיח האמיתי הוא האמת המציבה אנשים חופשי.

Because the true Messiah YAOHÚSHUA is the Truth that sets people free.

ואם יָהוּשעַ קובע לך חופשי, אתה תהיה חופשי באמת!

And if He (YAOHÚSHUA) sets you free, you shall be truly free!

עכשיו בואו לקרוא להאזין למה יָהוּה אֻל הכריז בספר הקדוש של הנביא יַרְמִיָהוּ, פרק 8:1-13, מתוך כתבי הקודש:

Let us now read and hearken to what YÁOHU UL declared in the holy book of the prophet Yarmi-YÁOHU (Jeremiah), chapter 8:1-13, from the Holy Scriptures:

 

1 ביום ההוא, את האויב ישבור לפתוח את הקברים של המלכים של רשויות ממשלתיות יָהוּדַה, וכן קבריהם של הכהנים, הנביאים, ואת האנשים הפשוטים של ירושלים.

1 In that day, the enemy will break open the graves of the kings and government authorities of YAOHÚ-dah (Judah), and the graves of the priests, prophets, and common people of Yaohúshua-oléym (Jerusalem).

2 הם יפיצו את העצמות שלהם על הקרקע לפני השמש, הירח, וכוכבים - את אלילי אנשים שלי אוהבת, שירתו סגדו. עצמותיהם לא יינקטו שוב או קבור אבל יהיו מפוזרים על האדמה כמו זבל.

2 They will spread out their bones on the ground before the sun, moon, and stars — the idols My people have loved, served and worshiped. Their bones will not be taken up again or buried but will be scattered on the ground like manure.

3 והעם של העם הזה הרע לשרוד מי ירצה למות ולא לחיות בו אני אשלח אותם. אני, יָהוּה אֻל Tzavulyao, מפקד צבאות השם, דיברתי!

3 And the people of this evil nation who survive will wish to die rather than live where I will send them. I, YÁOHU UL Tzavulyao, the Commander of Heaven's Armies, have spoken!

4 יַרְמִיָהוּ, לדבר עם אנשים, 'זה מה יָהוּה אֻל מכריז: כשאנשים נופלים, הם לא לקום שוב? כשהם מגלים שהם על הכביש לא בסדר, הם לא להפנות את הגב?

4 Yarmi-YÁOHU (Jeremiah), speak to the people, 'This is what YÁOHU UL declares: When people fall down, don't they get up again? When they discover they're on the wrong road, don't they turn back?

5 אז למה האנשים האלה נשארים על הנתיב העצמי שלהם הרסני? מדוע העם של Yaohúshua-oléym (ירושלים) מסרבים לחזור? הם נאחזים בחוזקה השקרים שלהם לא להסתובב.

5 Then why do these people remain on their self-ruinous path? Why do the people of Yaohúshua-oléym (Jerusalem) refuse to turn back? They cling tightly to their lies and will not turn around.

6 אני להאזין לשיחות שלהם לא לשמוע מלה אחת של אמת. האם מישהו מצטער על עושה לא בסדר? האם מישהו אומר, "איזה דבר נורא עשיתי?" לא! כל זולגות את הנתיב של חטא באותה מהירות כמו סוס דוהר לקרב!

6 I hearken to their discussions and don't hear a word of truth. Is anyone sorry for doing wrong? Does anyone say, 'What a terrible thing I have done'? No! All are running down the path of sin as swiftly as a horse galloping into battle!

7 אפילו החסידה שעפה בשמים יודע הזמן של ההגירה שלה, כמו לעשות את תור, לבלוע, את העגורן. כולם לחזור בזמן המתאים בכל שנה. אבל לא האנשים שלי! הם לא יודעים את החוקים של יָהוּה אֻל.

7 Even the stork that flies in the sky knows the time of her migration, as do the turtledove, the swallow, and the crane. They all return at the proper time each year. But not My people! They do not know the laws of YÁOHU UL.

8 איך אתה יכול לטעון, 'אנחנו חכם כי יש לנו את המילה של יָהוּה אֻל,' כאשר סופרים דתיים יש משחיתה את הכתובים?

How can you claim, 'We are wise because we have the word of YÁOHU UL,' when the religious scribes have corrupted the Scriptures?

9 מורים אלה חכם תיפול למלכודת של טיפשות שלהם, כי הם דחו את המילה של יָהוּה אֻל. הם כל כך חכם אחרי הכל?

These wise teachers will fall into the trap of their own stupidity, for they have rejected the word of YÁOHU UL. Are they so wise after all?

10 אני אתן את נשותיהם לאחרים וחוות שלהם לאנשים שהם לא יודעים. מן לפחות את הגדולים, חייהם נשלטים על ידי חמדנות. כן, אפילו נביאים וכוהנים שלי הם כאלה. הם כולם רמאים.

10 I will give their wives to others and their farms to people they don't know. From the least to the greatest, their lives are ruled by greed. Yes, even my prophets and priests are like that. They are all deceitful.

11 הם מציעים משככי זמני מכה אנושה על אנשים שלי. הם נותנים הבטחות של שלום כאשר אין שלום.

11 They offer palliatives for My people's mortal wound. They give assurances of peace when there is no peace.

12הם מתביישים פעולות אלה מגעיל? בכלל לא - הם אפילו לא יודעים איך להסמיק! לכן, הם אשקר בין שחט. הם יובאו למטה כאשר אני להעניש אותם, מכריז יָהוּה אֻל.

12 Are they ashamed of these disgusting actions? Not at all — they don't even know how to blush! Therefore, they will lie among the slaughtered. They will be brought down when I punish them, declares YÁOHU UL.

13 אני בוודאי לצרוך אותם. לא יהיה של תאנים וענבים יותר יבולים. עצי פרי שלהם יהיה כל למות. מה נתתי להם בקרוב יהיה נעלם. אני, יָהוּה אֻל, דיברת!

13 I will surely consume them. There will be no more harvests of figs and grapes. Their fruit trees will all die. Whatever I gave them will soon be gone. I, YÁOHU UL, have spoken!'

זה מה יָהוּה אֻל מכריז.

This is what YÁOHU UL declares.

 

 

לפי מה שקראנו, לפי המסורת, של אנשים בעולם הזה בדרך כלל להיוועץ, לשרת פולחן השמש, הירח, הכוכבים, הפלנטות וגופים שמימיים אחרים.

According to what we have read, by tradition, people of this world usually consult, serve and worship the sun, the moon, the stars, the planets and other heavenly bodies.

למדנו מן תהילים שעם בוהה בשמים התבוננות גופים שמימיים בחלל החיצון, שאנחנו צריכים להעריץ את גדולתו, את התבונה ואת הכוח של יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי, מי עשה את כולם, לתפארת ושבח שלו.

We have learned from the Tehillim (Psalms) that upon gazing in the sky and observing the heavenly bodies in outer space, that we should admire the greatness, wisdom and power of YÁOHU UL, the Eternal Creator, Who made them all, for His glory and praise.

אנו חייבים לסגוד רק אחד הבורא הנצחי נכון: יָהוּה אֻל, ואנחנו לא חייבים לסגוד בין כל היצורים שלו בקרב הבריאה שלו, לא משנה כמה הם אטרקטיביים או מפואר עשוי להופיע.

We must worship only the one true Eternal Creator: YÁOHU UL, and we must never worship any among His creatures and among His creation, no matter how attractive or glorious they may appear.

פולחן הצחי בורא בלבד, ולא יצורים!

Worship the Eternal Creator solely, and not creatures!

מאז נפילת האנושות, בני העולם הזה התחיל לסגוד גופים שמימיים בחלל החיצון, מלבד לסגוד פסלים, אלילים, צלמיות, תמונות ייצוגים אחרים של אנשים, חיות, דגים, ציפורים ושאר דברים שיצרו את יָהוּה אֻל היקום טבעי.

Since the fall of mankind, people of this world began to worship the heavenly bodies in outer space, aside from worshiping statues, idols, figurines, images and other representations of people, animals,fish, birds and other things created by YÁOHU UL in the natural universe.

זו גם אחת הסיבות מדוע השיטפונות הגיע הזמן נח ומדוע סדום ועמורה נהרסו.

This is also one reason why the floods came in Nokh's time and why Sodom and Gomorrah were ruined.

מדוע? בגלל הנחש הישן, סַטוּר או השטן, את השטן, את המפתה אשר מפתה, שולל וכוננים הבורים לעבוד אותו באמצעות הדברים שנוצרו על ידי יָהוּה אֻל, ולא כדי לעבוד את הבורא האמיתי.

Why? Because of the old serpent, satúr, or ha-satán, or satan, the devil, the tempter who tempts, deceives and drives the ignorant to worship him thru things created by YÁOHU UL, and not to worship the real Creator.

אחד השמות כי סַטִיר או השטן כבר בעזרת השם 'אל' או 'אלוהים' - וזה עוד אליל כנעני, בשימוש על ידי השטן כדי להסיט את פולחן לעצמו, מן הבורא האמיתי: יָהוּה אֻל, האחד קדוש.

One of the names that satéer or satan has been using is the name 'El' or 'Elohim' - which is another Canaanite idol, used by ha-satán to divert worship to himself, away from the real Creator: YÁOHU UL, the Holy One.

זה מה אליל 'אל' או 'אלוהים' באמת נראה כמו:

This is what the idol 'El' or 'Elohim' really looks like:

מי שקורא על שם אֶל שַדאַי בתפילותיהם ופולחן הם באמת קוראים את השטן. במאי שיָהוּה אֻל ירחם על אותם לגלות את האמת אליהם.

Those who call on the name El Shaddai in their prayers and worship are really calling on satan. May YÁOHU UL have mercy on them and reveal the truth to them.

לדבר בכנות, שם אדון או אדונאי מתייחס אדוניס האליל הסורי, והמלה 'השם' מתייחס אמא המיתולוגי בַּבְלִי: שמראמיס, אלת אמא פגאני.

Actually, the name Adon refers to the Syrian idol Adonis, and the name ha-Shem actually refers to his mythological mother: Shemiramis, the pagan mother goddess.

בכתב (זה כתוב): אנשים שלי נהרסים בגלל חוסר ידע. (הושע 4:6)

Biqtבv (it is inscribed): My people are ruined for lack of knowledge. (Hosea 4:6)

לכן שירות ההוראה של רוּחַ-יָהוּשֻעַ חשוב לנו!

That is why the teaching service of the RÚKHA-YAOHÚSHUA is important for us!

הודים (הודות) יָהוּה אֻל חכם באמת....!

Hodim ol YÁOHU UL Kaokám truly....!

רוֹעֶה-אוּל יָהוּשֻעַ הוֹלְ-מֶהוּשְחַי הוא תמיד מי הוא שמנחה אותנו אל כל האמת, כי הוא האמת.

Ro-eh-Ul YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY is He Who always guides us into all truth, because He is the Truth.

אנחנו צריכים מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ כדי להגן עלינו מפני השטן, אשר מרמה את העולם כולו, כפי שהוא כתוב ב חַנוֹדגַלוּת (חזון יוחנן) 12:9, כתבי הקודש.

We need Molkhiúl YAOHÚSHUA to protect us from ha-satán who is deceiving the whole world, as it is inscribed in Kanódgaluth (Revelation) 12:9, Holy Scriptures.

השטן התחיל דוקטרינות שלו תורתו מהגיהינום ידי להתפשט לעשות פופולרי הורוסקופים, ייעוץ סגדו השמש, הירח, כוֹכְבְלִים (כוכבים), הפלנטות וגופים שמימיים אחרים, והוא אימץ לעצמו את כדור הארץ עם הלהקה או טבעת סביב אופקי הוא זה אשר על שמו: סַטוּרְן (שבתאי), כפי שהוא התחיל לרמות את בני האדם.

And ha-satán began his doctrines and teachings from hell by spreading and popularizing horoscopes, consulting and worshiping the sun, the moon, the kokvlím (stars), planets and other heavenly bodies, and he appropriated for himself the planet with the horizontal band or ring around it which he named after himself: Saturn, as he began to deceive mankind.

ב עברית ארכאית, השם האמיתי של השטן 'סַטוּר' 'סַטִיר' או 'סַטוֹר' (עם הברה 'סַט' מבטאים כמו המילה 'סַטֶלַיט') - וגם זה פירושו 'עז.'

In archaic Hebrew, the actual name of satan is 'satúr' 'satéer' or 'satór' (with the syllable 'sat' pronounced like in the word 'satellite') - and this means the 'goat.'

מילה אחרת השעיר של עברית ארכאית היא עכו - הישן, מכוער, עז קרניים.

Another word for the 'goat' in archaic Hebrew is 'akko' - the old, ugly, horned goat.

זה מה הישן, מכוער, עז קרניים או השטן נראה כמו:

This is what the old, ugly, horned goat or ha-satán looks like:

השטן גם בשם שונים ימי השבוע לכבוד כוכבי לכת פולחן לאלילים פגאניים, כפי שלימד ואימצו אפילו עד עכשיו, בתי ספר רבים, אוניברסיטאות ומכללות, להיות חלק היוונית, הרומית, הסינית, הנורדית, הכנעני הפגאני מיתולוגיות ואגדות אחרות.

Ha-satán also named the different days of the week in honor of the planets and pagan cult idols, as taught and adopted even until now, in many schools, universities and colleges, being part of Greek, Roman, Chinese, Norse, Canaanite and other pagan mythologies and legends.

בלוח השנה של אנגלית:

In the English calendar:

ביום הראשון של השבוע היה בשם לכבוד השמש אלוהים.

The first day of the week was named in honor of the Sun God.

היום השני של השבוע נקרא לכבודו של אלוהים הירח.

The second day of the week was named in honor of the Moon God.

היום השלישי של השבוע היה נקרא לכבודו של כוכב הלכת מאדים.

The third day of the week was was named in honor of the planet Mars.

היום הרביעי של השבוע נקרא לכבודו של אליל פגאני אודין ואת כוכב הלכת מרקורי.

The fourth day of the week was named in honor of the pagan idol Odin and the planet Mercury also.

היום החמישי של השבוע נקרא לכבודו של אליל פגאני תור ואת הכוכב יופיטר.

The fifth day of the week was named in honor of the pagan idol Thor and the planet Jupiter.

היום השישי בשבוע נקרא לכבודו של אליל פגאני פרגא גם את הפלנטה ונוס.

The sixth day of the week was named in honor of the pagan idol Frigga and the planet Venus also.

ואת היום השביעי של השבוע היה נקרא 'סאטורדאי' - לכבודו של השטן עצמו ואת אשר הוא פּלָנֶטָה על שמו: סאטורן.

And the seventh day of the week was called 'Saturday' - in honor of Satan himself and the planet which he named after himself: Saturn.

והשטן עשה עמי העולם הזה לאמץ את דרכיו באמצעות אגדות ומסורות, שנמסרה מדור לדור, מאז קין, ועד ימינו.

And satan made the people of this world to adopt his ways through customs and traditions, handed down from generation to generation, since Cain, up to the present.

אז אנשים כבר סגדו לאלילים אלה ועל גופים שמימיים ביודעין או לא, מכוון או לא, אך הם עדיין עובדי אלילים גם שטנית במקורותיה.

So people have been worshiping these idols and heavenly bodies knowingly or not, deliberate or not, but they are still pagan and satanic in origins.

הדרך מקראי של בהתייחסו בימים שונים של השבוע הן בהתאם ממוספרים ברצף שלהם.

The scriptural way of referring to the different days of the week are in accordance with their numbered sequence.

מה השטן לפופולרי בעולם הם הטירוף ואת טיפשות, שנועד להסיט את הפוקוס של אנשים, glorying ופולחן אלילים וכן גופים שמימיים, מן הבורא הנצחי נכון: יָהוּה אֻל, אחד הקדושים של יָשוֹרְאֻל (ישראל).

What satan popularized in the world are stupidities and foolishness, meant to divert people's focus, glorying and worship to idols and heavenly bodies, away from the true Eternal Creator: YÁOHU UL, the Holy One of Yaoshorúl (Israel).

כי שֶׁבִּכְתָב (או שזה חרוט), השטן הוא זה אשר שולל את העולם כולו.

Because BIQTÁV (or it is inscribed), ha-satán is he who deceives the whole world.

זה הרבה יותר טוב לך להשתמש בלוח השנה עברית, ולא את הלוח הגרגוריאני לפופולרי על ידי הקתולית האפיפיור גרגוריוס.

It is much better for you to use the Hebrew calendar, and not the Gregorian calendar popularized by the Roman Catholic Pope Gregory.

בלוח השנה עברית מודרנית, שמות החודשים להכיל גם שמות של אלילים פגאני, כך עדיף להתייחס חודשים שונים של השנה ברצף המספרי כמו גם את ימי השבוע.

In the modern Hebrew calendar, names of months also contain names of pagan idols, so it is better to refer to the different months of the year in numerical sequence also like in the days of the week.

החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי, וכן הלאה. בחודש הראשון שהוא חודש האביב, כמו מה הכתובים להתנות בשמות 12:2.

The first month, the second month, the third month, and so on. The first month being the month of Abib, as what the Scriptures stipulate in Shuamףs (Exodus) 12:2.

המשימה של רוּחַ-יָהוּשֻעַ חשוב הוא תמיד אמצעי מאיתנו את כל הטריקים, טקטיקות, שקרים והטעיות של השטן, האויב הכי גרוע שלנו.

The assignment of the RÚKHA-YAOHÚSHUA is important for He always safeguards us from all tricks, tactics, lies and deceptions of ha-satán, our archenemy.

הוֹדַיָה (תודה) כדי יָהוּה אֻל יָרוֹאֱה, המדריך שלנו המשמר.

Hodayao (thanks) to YÁOHU UL Yaoro-éh, our Guide and Guard.

סַטוּר או השטן להונות אנשים להסתיר את עצמו, כי אם הוא באמת, באמת מראה את עצמו, בגלל כיעור שלו מראה מגעיל, נורא, אנשים מהר להתנזר, להתנער, ולדחות אותו.

Satur o ha-satán has to deceive people and hide himself because if he really, actually shows up himself, because of his ugliness and disgusting, horrible appearance, people will quickly shun, renounce, and reject him.

אז יש לו טריק כדי להונות אנשים סודיות התגנבות, כדי לגרום לאנשים לציית לסגוד לו, אפילו בעקיפין או באמצעות באי כוח.

So he has to deceive and trick people in secrecy and stealth, to make people obey and worship him, even indirectly or by proxy.

כי המשימה שלו היא לשמור על אנשים מיָהוּה אֻל, ולהביא אותם איתו לעזאזל, המקום הלוהט של עינוי נצחי שהוכנה עבור אותו ואת התלויים שלו של מלאכים שנפלו.

Because his mission is to keep people away from YÁOHU UL, and bring them with him to hell, the fiery place of eternal torment which was prepared for him and his minions (dependants) of fallen angels.

אבל הם רוצים להביא בני אדם יחד איתם, גם.

But they want to bring humans along with them, too.

אז כדאי לך להיזהר כי מישהו שם יש משימה להביא לך לעזאזל איתו, אם תרצה או לא.

So you better be careful because someone out there has a mission to bring you to hell with him, whether you like it or not.

אז השטן מאומץ לפופולרי המאפיינים של כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי) להיות סמל או חותם שלו.

So ha-satán adopted and popularized the characteristics of the planet Saturn to be his symbol or sigil.

מאז הוא הנסיך של כוח של אוויר, הוא עשוי להופיע כוכב מחומש בתוך מְשׁוּשֶׁה על הקוטב הצפוני של כוכב הלכת סטורן (שבתאי), עין כל רואה ענן מתחת על הקוטב הדרומי.

Since he is the prince of the power of the air, he made to appear a pentagram inside a hexagram on the north pole of the planet Saturn, and an all-seeing eye of cloud beneath on the south pole.

באותה דרך שהוא יכול להלהיב הוריקן, טורנדו, או טייפון סערה.  כי הוא הנסיך את כוח של באוויר.

Same way he can whip up a hurricane, tornado, storm or typhoon. Because he is the prince of the power of the air.

כן, השטן יש כוח מוגבל, אשר יָהוּה אֻל מותר, כדי לבדוק את הנאמנות של אנשים אמונים, וכן כדי להבדיל בין מחפשי האמת הנצחית של הבורא מתוך אלה רק אחרי הכוח, נסים, ריפוי נפלאות.

Yes, ha-satán has some limited power, which YÁOHU UL permitted, to test people's loyalty and allegiance, and to differentiate between honest seekers of the Eternal Creator from those who are only after power, miracles, healing and wonders.

בין כל כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו, כוכב הלכת שנקרא על ידי העולם 'סַטוּרְן' (שבתאי) הוא הכוכב שבו יש רק כוכב מחומש בתוך מְשׁוּשֶׁה על הקוטב הצפוני שלה, כמו הוכחה על ידי prober קאסיני שטח שנשלחו על ידי נאס"א.

Among all the planets in our solar system, the planet called by the world 'Saturn' is the only planet which has a pentagram inside a hexagram on its north pole, as proven by the Cassini space prober sent by NASA.

אנחנו אוהבים את המדינה ואת העם בישראל, אבל אנו מתפללים כי רשויות הממשלה לשנות את סמל על הדגל הלאומי שלה, למשהו אחר יותר חיובי משמעותי.

We love the nation and people of Israel but we pray that the government authorities change the symbol on its national flag, into something else more positively significant.

אז איך אנחנו צריכים לקרוא את השמות של כוכבי הלכת?

So how should we call the names of the planets?

הטוב ביותר לקרוא אותם ברצף המספרי גם, החל מן הראשון ועד האחרון, לפי הקרוב השמש הראשונה, עד כוכב הלכת החיצוני ביותר במערכת השמש שלנו.

Best to call them in numerical sequence also, beginning from the first to the last, whichever is nearest the sun first, up to the outermost planet in our solar system.

בדרך זו, נוכל להימנע מלהזכיר שמות של אלילים פגאני ואת השטן עצמו.

This way, we avoid mentioning the names of pagan idols and of satan himself.

המילה 'מחומש' מתייחס לכל חמש קצוות 'כוכב.'

The word 'pentagram' refers to any five-pointed 'star.'

המילה "הֶקְסאגְראמ" מתייחס לכל כוכב משושה - בדרך כלל נִקרָא מגן דוד.

The word 'hexagram' refers to any six-pointed 'star' - usually called the Star of David.

אבל דוד לא היה מגן עם הצורה.

But David had no shield with that shape.

זה רק אחד מבין רבים דוקטרינות והמסורת של השדים.

That is only one among the many doctrines and traditions of demons.

ידוע לרבים, אלו צורות וסמלים אומצו על ידי השטן כדי להיות שלו, וקראו להם בשם כוכבים ומגינים אם כי בפועל כוכבים בחלל החיצון הם עגולים בצורת פלזמה וגזים, ודוד מגן, אם בכלל, מעולם לא היתה בצורת משושה, בשביל זה יהיה אידיוטי, אם בכלל.

Unknown to many, these shapes and symbols have been adopted by ha-satán to be his own, and called them by the name 'stars' and 'shields' although actual stars in outer space are round-shaped plasmas and gases, and David's shield, if any, was never in a hexagonal shape, for that would be idiotic, if ever.

כמו הצורה הרגילה של ייצוג של הלב, אשר השטן גם אימצה להיות חותם שלו או סמל, כך למעשה צורה מתייחס מוסתרים או "תורת הנסתר" עז: סַטוּר.

Like the ordinary shape of the representation of the heart, which ha-satán also adopted to be his own sigil or symbol, so that shape actually refers to the hidden (or occult) goat: satúr.

לבין העולם האלילי נרחב מאדיר את השטן התיש הזקן דרך שמכונים 'לב' צורות במיוחד במהלך יום ולנטיין. אלה טקסים פגאניים גרידא, חגים ואירועים החלים. שום קשר כלשהו עם הבורא הנצחי אמיתי יָהוּשֻעַ המשיח שלו.

And the pagan world widely glorifies the old goat satan thru these so-called 'heart' shapes especially during Valentine's Day. These are purely pagan rituals, holidays and observances. Nothing to do whatsoever with the real Eternal Creator and His Messiah YAOHÚSHUA.

חמש מחומש הצביע למעשה מייצג את פניו של השעיר, וזה מקורם בכישוף פגאני הנסתר (מוסתר) מנהגים וטקסים, וגם כישוף שחור.

The five-pointed pentagram actually represents the face of the goat, and this originated from pagan witchcraft occult (hidden) practices and rituals, and also in black magic.

נא להסתכל למטה התמונות האלה:

Please take a look at these fotos below:

מְשׁוּשֶׁה או משושה 'כוכב' הוא גם אחד הסמלים של השטן מוסתרים, וזה מורכב משני משולשים על גבי הדף של אחרים, אלא בכיוונים מנוגדים. כאשר גבי, שם מופיעים שלושה משולשים מצביע מעלה, מטה והצביע על שלושה משולשים.

The hexagram or six-pointed 'star' is also one of the hidden symbols of ha-satán, and this is made up of two triangles superimposed on top of the other, but in opposite directions. When superimposed, there appear are three triangles pointing up, three triangles pointing down.

כמו ישנם שלושה בשמים, יש גם שלושה חקייני, מתחזים, וזיופים מזויפים כאן על פני האדמה.

As there are three in heaven, there are also three impersonators, impostors, counterfeits and fakes here on earth.

כפי שאתה יכול לראות, אפילו השדים מאמינים הדוקטרינה הנכונה, מקראי של השילוש הקדוש הקודש!

As you can see, even demons believe in the correct, scriptural doctrine of the Holy Triunity!

משמעות נוספת של הסמל היא מְשׁוּשֶׁה: כמו גם הרוחני לעיל, כך הוא חיקה וחיקה את הטבע מתחת. שלוש למעלה, למטה שלוש = מְשׁוּשֶׁה ---> השטן!

Another meaning of the hexagram symbol is: as it is in the spiritual above, so it is imitated and mimicked in the natural below. Three-up, three down = hexagram ---> Satan!


כאן אתה יכול לראות את 'כל עין רואה' בחלק האחורי של שטר כסף דולר אמריקאי.

Here you can see the 'all-seeing eye' at the back of the US Dollar money bill.


זוהי האווירה בצורת מחומש שהיא בתוך מְשׁוּשֶׁה שבעצם גלוי על הקוטב הצפוני של כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי) כביכול, אשר אנו מכנים "הכוכב השישי" מן השמש.

This is the pentagram-shaped atmosphere which is inside a hexagram which is actually visible on the north pole of the planet so-called Saturn, which we call the 'sixth-planet' from the sun.


הנה, את הצורה מְשׁוּשֶׁה (ו קוביית גם) ב הקוטב הצפוני של כוכב הלכת השישי הוא ברור לעין.

Here, the hexagram shape (and cube also) in the north pole of the sixth planet is clearly discernible.


זהו ההוריקן 'כל עין רואה' בצורת על הקוטב הדרומי של כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי), מוקצף על ידי השטן.

This is the 'all-seeing eye' shaped hurricane on the south pole of the planet Saturn, whipped up by ha-satán.

למרות זאת כדור הארץ ניתנה אדם דרך אדם חַביָה (איב), שטן או סַטוּר שולל ולא שולל אותם למרד נגד יָהוּה אֻל והפך אותם נושאים של התוכנית המרושעת שלו.

Although this planet Earth has been given to man thru Adam and Khavyáo (Eve), ha-satán or satúr deceived and tricked them into rebellion against YÁOHU UL and made them subjects of his wicked scheme.

בהתחלה, השטן באמת אין סמכות ולא חלק בכלל לפעול כדור הארץ.

At the outset, ha-satán really has no part nor authority at all to operate in this planet Earth.

אז הוא גזלו את הסמכות נתונה בידי יָהוּה אֻל אל אדם התחיל שלטון השטני שלו באמצעות שקרים, טריקים והטעיות.

So he usurped the authority given by YÁOHU UL to Adam and began his diabolical rule thru lies, tricks and deceptions.

מה קדוש שם למעלה בשמיים, הוא מנסה לחקות מושחת כאן על פני האדמה, זה בצואה או העיקרון הסמוי של מְשׁוּשֶׁה, כמו מוסת על ידי מחומש או התיש הזקן, מכוער חרמן.

Whatever is holy up there in heaven, he tries to imitate and corrupt here on earth, this is the occult or hidden principle of the hexagram, as instigated by the pentagram or the old, ugly and horny goat.

עובדי האלילים שמות של אלילים המיוחסים שלהם סמלים כוכבי הלכת, התייעץ אותם, שירת אותם סגדו להם כמו לאלים שלהם או שקר היוצרים.

The pagans ascribed names of their idols and icons to the planets, consulted them, served them and worshiped them as their gods or false creators.

הפלנטה הזאת הוא אלוהים של מלחמה, הפלנטה הזאת היא אלת היופי, זה הכוכב הוא האל של יבולים, וכן הלאה וכן הלאה.

This planet is the god of war, this planet is the goddess of beauty, this planet is the god of the harvests, and so on and so forth.

בולט בין אלה להתענג זה פולחן פגאני הם הבבלים, היוונים והרומאים, כפי הכלול אגדות, מיתולוגיות שלהם וספרות היסטוריים אחרים.

Prominent among those who indulged in this pagan worship are the Babylonians, Greeks and Romans, as contained in their legends, mythologies and other historical literature.

מנהגים של השמש, הירח, כוכבי הלכת והכוכבים הובילה להתפשטות של הדוקטרינות שטנית של אסטרולוגיה, לפיה העתיד של האדם או הגורל נקבע לפי תאריך הלידה שלו, את מיקומם של גופים שמימיים בשמים על המסוים הזה תאריך, בתוספת ההורוסקופ היומי שלו או חיזוי, המבוסס על כוכבי הלכת, הכוכבים, הירח והשמש.

Observances of the sun, moon, planets and the stars led to the spread of the demonic doctrines of astrology, whereby a person's future or destiny is determined by the date of his birth, and the location of the heavenly bodies in the sky on that particular date, plus his daily horoscope or prediction, based on planets, stars, moon and the sun.

ולאחר מכן בעקבות חגיגת הפגאני של ימי הולדת עם עוגות יום הולדת, נרות יום הולדת, מתנות יום הולדת, עושה רצון, נושבת את הנרות, טקסים פגאניים אחרים.

And then followed the pagan celebration of birthdays with birthday cakes, birthday candles, birthday gifts, making a wish, blowing the candles, and other pagan rituals.

הסינים ההורוסקופ שלהם הסינית מבוססת על חיות כגון נחש, חזיר, תרנגול, חולדה או עכברוש, וכן הלאה.

The Chinese have their own Chinese horoscope based upon animals such as snake, pig, rooster, rat, and so on.

אלה הם בבירור תורות, מסורות ואמונות ישירות הבורות של גיהינום.

These are clearly doctrines, traditions and beliefs directly from the pits of hell.

מלבד היותם טיפשי, מגוחך, בכנות, אידיוטי.

Aside from being silly, ridiculous and, frankly, idiotic.

השטן הוא ממציא משהו אידיוטי, אין ספק בכך.

Anything ha-satán invents is idiotic, no doubt about that.

האמונה הורוסקופים הוא מגוחך, אם לא טירוף מוחלט (או חוסר שפיות), כי האירועים בחיינו בכל יום הוא לא נקבע על פי יום הולדתו של אדם או את מיקומם של גופים שמימיים בחלל החיצון.

Belief in horoscopes is ridiculous, if not outright lunacy (or insanity), because events in our own lives each day is never determined by a person's birthday or the location of the heavenly bodies in outer space.

אירועים בחיי היומיום שלנו נקבעים על ידי יָהוּה אֻל וזה תלוי בהתנהגות שלנו ביחס פקודות הקדשה שלו, עקרונות תוכנית עבור כל אדם הוא נוצר.

Events in our daily lives are determined by YÁOHU UL and this depends on our own behavior in regard to His inscribed commands, principles and plan for each individual He created.

וכל זה בבירור מילה הקודש שלו: כתבי הקודש (יָהוּשֻעַ גירסה).

And all this is clearly indicated in His Holy Word: The Holy Scriptures (Yaohúshua Version).

לכן זה מאוד חשוב לך באמת לקרוא, ללמוד וליישם את כתבי הקודש בחיינו שלך כל יום.

That is why it is very important for you to actually read, learn and apply the Holy Scriptures in your own lives every day.

ותמיד החיפוש אחר האמת כי תקבע אתה חופשי מכל השקרים, טריקים והטעיות של השֵׁד: השטן.

And always search for the truth that will set you free from all lies, tricks and deceptions of the devil: ha-satán.

יָהוּשֻעַ האמת המייחדת אותך בחינם והוא נותן לך את החיים, שלום, שפע, איכות החיים של הגוף, הנפש והרוח, ואושר הכולל. וחיי נצח.

YAOHÚSHUA is the Truth that sets you free and gives you life, peace, abundance, wellness of body, soul and spirit, and overall happiness. And eternal life.

מאחר וקל רחב היא הדרך המובילה אל החורבה, ורבים ללכת כי הדרך הלא נכונה; בעת צרה וקשה הדרך שמובילה לחיים, ורק מעטים למצוא אותו.

Because wide and easy is the way that leads to ruin, and many go that wrong way; while narrow and difficult is the way that leads to life, and only a few find it.

הנצרות (או קרִי-סִי-טַנִטִי או כישוף של קרִי-סִי-טַנ) היא הדת הפופולרי ביותר בעולם כיום, יש מספר ביותר של חסידים.

Christianity (or Krisaytanity or spell of Krisaytan) is the most popular religion in the whole world today, and has the most number of adherents.

זה לא מספיק הוכחות שזה הרחב דרך קלה?

Is not that proof enough that it is the wide and easy way?

רבים הולכים בדרך הזאת?

Many go that way?

רוב האנשים על הפלנטה הזאת היום שייכים לדת קרִי-סִי-טַנ.

Most people on this planet today belong to Krisaytan religion.

אין פלא.

No wonder.

משום שהיא נושאת את שמו של המסית ואת העומד בראשה: הכוכב מתחבא, מי הוא השטן עצמו.

Because it bears the name of its instigator and head: the hiding star, who is satan himself.

האם אתה קרִי-סִי-טַנ? עדיף לוותר עליו עכשיו אם אתה באמת רוצה למנוע את ייסורי גיהינום.

Are you a Kri-saytan? Better renounce him now if you really want to avoid the torments of hell.

יָהוּשֻעַ הוא אחד אמיתי ונכון, ורק המשיח, המושיע הגואל.

YAOHÚSHUA is the real and true, one and only Messiah, Savior and Redeemer.

יהושע הוא שם רק חסכון!

YAOHÚSHUA is the only saving Name!

לא אליל יווני עובד אלילים: גי-זאוס לורד.

Not the pagan Greek idol: Lord gee-ZEUS.

אתה לא היוונים, למה אתה מתקשר ועל סגדו פסל אליל יווני?

You are not Greeks, why are you calling and worshiping a Greek statue and idol?

זה לא מגוחך?

Isn't that ridiculous?

ואתה יודע כי שם 'גוֹד' מתייחס אליל את הגולגולת? ואת הבעל גד נמצא למעשה הקודש כאחד אלילים פגאני?

And do you know that the name 'God' refers to the skull idol? And Baal Gad is actually found in the Holy Scriptures as one of the pagan idols?

למה אתה מתפלל זה 'גוֹד' של העולם הזה, מי הוא השטן עצמו, ועל הקודש מגלה את זה בבירור 2 קורינתיאנס 4:4

Why do you pray to this 'God' of this world, who is Satan himself, and the Holy Scriptures clearly reveals this in 2 Corinthians 4:4?

זה לא חטא לתת 'הוֹדַיָה' (תודה) כדי יָהוּה אֻל ביום ההולדת שלך, כל עוד טקסים פגאניים לא עשה, כגון: מתנות יום הולדת, עוגות, נרות עליצות בשרים אחרים.

It is not sinful to give 'hodayao' (thanks) to YÁOHU UL on your birthday, as long as the pagan rituals are not done, such as: birthday gifts, cakes, candles and other carnal hilarity.

ביטויים רציני של הכרת טובה ב תהילים, מזמורים ותפילות כדי יָהוּה אֻל, עם ארוחות שבירת האור של טקס לחם כשרים, נעשה כל הכבוד לתפארת של יָהוּה אֻל, לא בשביל עצמנו.

Solemn expressions of gratefulness in Psalms, hymns and prayers to YÁOHU UL, with light meals and breaking of the bread ceremony are acceptable, all done in honor and for the glory of YÁOHU UL, not for ourselves.

השטן אימצו את הטבעות של כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי) להיות סמל או חותם שלו.

Ha-satán adopted the rings of the planet Saturn to be his symbol or sigil.

זה המקור של הפולחן האלילי של מחליפים טבעות נישואין תוך נדרים, מתן של טבעות אירוסין, טבעות שלבשו גברים ונשים wordly על האוזניים, השפתיים, הלשון, גבות, השדיים וחלקים אחרים של גופם.

This is the origin of the pagan ritual of exchanging of rings while making marriage vows, giving of engagement rings, rings worn by wordly men and women on their ears, lips, tongues, eyebrows, breasts and other parts of their bodies.

מדוע? כי זה המותג של אביו הרוחני האמיתי שלהם, השטן, מי הוא האדון האמיתי של טבעות.

Why? Because that is the brand of their real spiritual father, ha-satán, who is the real lord of the rings.

מה שאנחנו צריכים ללבוש היומי מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ ואת תכונות האופי האצילי שלו, יחד עם בגדים פשוטים, צנוע ומכובד; ולא מפוארת עם אביזרים וחלקי תכשיטים, כגון טבעות, צמידים, שרשראות ועל חפצים אחרים לשווא.

What we should wear daily is Molkhiúl YAOHÚSHUA and His noble character traits, along with simple, modest and respectable clothes; and not with fancy accessories and jewelry pieces, such as rings, bracelets, necklaces and other vain trinkets.

תנו לנו ללבוש אצילות למופת תכונות אופי, וההצלחה שלנו תהיה מובטחת.

Let us wear noble and exemplary character traits, and our success will be assured.

למרות שישנם רבבות של סוגים שונים של אלילים, סמלים ופסלים בפנתיאון של אלים פגאניים של היוונים, הרומאים, הנורבגים, יפנית וסינית, כל אחד מהם נושא אחד או שניים או חותמיםr סמלים של השטן, גילה לצופה נלהב מוצאו השטני שלהם.

Although there are myriads of different kinds of idols, icons and statues in the pantheon of the pagan gods of the Greeks, Romans, Norsemen, Japanese and Chinese, each and every one of them bears one or two symbols or sigils of ha-satán, revealing to the keen observer their satanic origins.

ייצוגים של הטבעות של כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי) בדרך כלל ניתן למצוא סביב ראשי הקדושים שנקרא בציורים דתיים התקשורת הכתובה, אבל הם נקראים מטעה 'הילות' - כדי להסתיר את הסמליות האמיתית שלהם.

Representations of the rings and the planet of saturn can usually be found around the heads of so-called saints in religious paintings and print media, but they are deceptively called 'halos' - to hide their true symbolism.

אלה מה שנקרא 'הילות' הם למעשה ייצוגים של טבעות סביב כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי), שהוא אחד חותם או חתימה של השטן.

Those so-called 'halos' are actually representations of the rings around the planet Saturn, which is one of satan's sigil or signature.

האדון של טבעות או שר הטבעות הוא מסית מוסתרים של תיאורים אלה.

The lord of the rings is the hidden instigator of those depictions.

בגלל זה זה מגוחך להתפלל, להעריץ או לסגוד תמונות, תמונות, ייצוגים, ציורים, פסלים, צלמיות ייצוגים אחרים של קדושים דתיים, השהידים ועל אישים.

This is why it is ridiculous to pray to, venerate or worship photos, images, representations, paintings, sculptures, figurines and other representations of religious saints, martyrs and personages.

זוהי אחת הדרכים מטעות של השטן לגנוב את הפולחן של אנשים מן האמת היטב יָהוּה אֻל ראוי, הבורא הנצחי.

This is one of satan's deceptive ways of stealing the worship of people from the true well-deserving YÁOHU UL, the Eternal Creator.

יָהוּה אֻל, אבא שלנו, קידש להיות השם שלך, שלך יהיה להיעשות.
לא משלנו, אבל המושלם שלך ייעשה, תמיד.

YÁOHU UL, our Father, sanctified be Your Shúam (Name), Your will be done.
Not our own will, but Your perfect will be done, always.

לכן, אתה לא חייב להתפלל, סוגדים, פולחן או להשתחוות אל, אתה לא חייב לשרת פסלים, צלמיות, ציורים ותמונות אחרות המכילות את הטבעות של סַטוּרְן (שבתאי) והֵילֶל (שם עברית של לוציפר), ולכן הם נקראים 'הילות' - מצלצל של הֵילֶל או לוציפר עצמו, השטן.

Therefore, you must not pray to, venerate, worship or bow down to, you must not serve statues, figurines, paintings and other images that contain the rings of saturn and 'hey-lel' (the Hebrew name of Lucifer), that's why they are called 'halos' - the rings of 'hey-lel' or Lucifer himself, satan.

אתה יכול לראות בבירור את התמונות האלה הייצוג של כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי) ו/או טבעות סביב ראשיהם של דמויות מתואר כל אחד מהם, ואלה רמזים נסתרים שלך להזהיר אותך כי השטן הוא ממש שם לפניך, מתחבא , ומפתה אותך להוקיר, להעריץ, לכבד לסגוד לו, ולהגיש אותו על ידי מתן נרות, כסף, פרחים ואפילו פירות וממתקים.  כל זה באמת מגוחך, אבל הרבה אנשים רימו לתוכו! אֻל ירחם.

You can clearly see in these photographs the representation of the planet saturn and/or its rings around the heads of the figures depicted in each of them, and these are your hidden clues to warn you that satan is right there in front of you, hiding, and tempting you to venerate, adore, respect and worship him, and serve him by offering candles, money, flowers and even fruits and candies. It's really all absurd, but many people are deceived into it! UL have mercy.

 

לראות עוד תמונות כאן, לחץ למטה בבקשה:

See more fotos here, click below please:

http://www.cremationofcare.com/the_nwo_sub_ab_halos.htm

אחד התעלולים תעמולה, טקטיקה אכפת טכניקות שליטה היא להציג אנשים עם לכאורה "הילות" סביב ראשיהם, יצר את הרושם סאבלימינל לצופה כי אדם זה בערך, קצת שמיימי.

One of propaganda tricks, tactics and mind-control techniques is to portray people with seeming 'halos' around their heads, giving the subliminal impression to the viewer that that person is sorta, kinda heavenly.

אבל זה רק להטוט של תועמלן.

But that is only the propagandist's trick.

והם מקבלים תשלום עבור עושה את זה, כדי להגביר את הפופולריות של דמויות פוליטיות במיוחד ליד בזמן בחירות.

And they are paid for doing that, to enhance the popularity of political figures especially near election time.

אז תיזהרו, יש לך הוזהר.

So watch out, you have been warned.

אתה חייב להיות מאוד הבחנה.

You must be very discerning.

אבל אלה 'הילות' הם בעצם סמלים או חותמיםr משר הטבעות של השטן, בגלל הטבעות האלה בעצם מתייחסים הטבעות של כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי), השטן תחום גזלו.

But those 'halos' are actually symbols or sigils of the lord of the rings and satan, because those rings actually refer to the rings of the planet Saturn, Satan's usurped domain.

עוד מוסתר (או הנסתר) הסמל של השטן, השעיר, הנחש או הדרקון, הוא תמיד הכוכב הפופולרי של חמש קצוות 'כוכב'.

Another hidden (or occult) symbol of ha-satán, the goat, the serpent or the dragon, is the ever-popular pentagram of five-pointed 'star.'

זה אפילו יש שם המותג של השטן על זה: כוכב!

It even has satan's name branded on it: Star!

ומה אתה רואה על גבי עצי חג מולד? למה, השטן כמובן, כי חג המולד הוא יום ההולדת שלו!  ואת הכוכב או כוכב הוא סמל הסודי שלו או חותם.

And what do you see on top of Christmas trees? Why, satan of course, because Christmas is his birthday! And the pentagram or star is his secret symbol or sigil.

ניתן גם למצוא את הכוכב או כוכב חמש קצוות על גבי מסגדים האסלאמית וכרזות. יחד עם חצי סהר, שהוא עוד סמל של הסוד של השטן.

You can also find this pentagram or five-pointed star on top of Islamic mosques and banners. Together with the crescent moon, which is another of satan's secret symbol.

המונח "חותם" מתייחס לסמל גרם לצורך קסום ספציפי, והיא מייצגת את השדים אשר מכשפה או מכשף יכול לגייס. זה נתן כוח רוחני וכוח על ידי תפילה, מדיטציה, טקסי קסם, קסם מין, באמצעות שיטות אחרות, לאלוהים של העולם הזה (השטן).

The term 'sigil' refers to a symbol made for a specific magical purpose, and it represents demons whom the witch or wizard can summon. It is given spiritual force and power by prayer, meditation, ceremonial magic, sex magic, and through other methods, to the God of this world (Satan).

אחר חותם סוד או סמל של השטן הוא מְשׁוּשֶׁה או כוכב משושה, אשר נקרא מטעה "מגן דוד" - אבל באמת לא.

Another secret sigil or symbol of ha-satán is the hexagram or the six-pointed star, which is deceptively called 'Star of David' - but really is not.

זה נמצא בדרך כלל בבתי כנסת של יהדות, בשם "בית הכנסת של השטן" בחַנוֹדגַלוּת (התגלות) בפרק 8, כתבי הקודש.

This is usually found in synagogues of Judaism, called 'Synagogue of Satan' in Kanódgaluth (Revelation) chapter 8, Holy Scriptures.

קרא בעצמך. תבדוק את זה וגם אתם תגלו שכל זה כל כך נכון.

Read for yourself. Check it out and you will discover that this is all so very true.

'אני יודע את כל הדברים שאתה עושה, ויש לי פתח דלת לך שאף אחד לא יכול לסגור.

I know all the things that you do, and I have opened a door for you that no one can close.

יש לך המרץ הקטן, אתה עדיין ציית מילה שלי ולא להכחיש שֻעַם המקורי שלי (שם).

You have little vigor, yet you obeyed My word and did not deny My original Shúam (Name).

תראה, אני אכריח למי שייך בית הכנסת של השטן - שקרנים אלה הטוענים כי הם יהודים אבל הם לא באמת - לבוא להשתחוות לרגליך.

Look, I will force those who belong to the Synagogue of Satan — those liars who claim that they are Jews but are really not — to come and bow down at your feet.

הם לאשר את אלה שאני באמת אוהב.'

They will acknowledge that you are the ones that I truly love.'

- חַנוֹדגַלוּת (התגלות) 3:8-9, כתבי הקודש

- Kanódgaluth (Revelation) 3:8-9, Holy Scriptures

תראה את ייצוגים מדויקים של בַפוֹמֶט או העז של מנדז, כי סהר הוא תמיד לצדו של הלפיד האולימפי היא מעל ראשו, בין הפטיש שלו.

You will see that in the precise representations of Baphomet or the Goat of Mendes, that the crescent moon is always beside him and the Olympic torch is above his head, between his horns.

וגם אין זה סוד כי את המשחקים האולימפיים שמקורה בפנתיאון האלים היוונים, עם ג'י-זאוס כמו הפטרון שלהם.

And it is no secret that the Olympic Games originated from the pantheon of Greek gods, with je-ZEUS as their patron.

 

בין אלילים דתיים רבים, פסלים, סמלים, דימויים צלמיות, תוכלו למצוא בדרך כלל זה סמל שטני אשר נקרא "יד קרניים" או קרניים או יד ביד עם קרניים, כפי שמוצג בתמונה למטה:

Among many religious idols, statues, icons, images and figurines, you will commonly find this satanic symbol which is called 'Mano Cornuta' or the horned hand or the hand with horns, as shown in the photo below:

זה סמל של הראש, של העז את הגירסה הנשית של השעיר, אשר לעתים קרובות אתה רואה פסלים דתיים של מופעי רוק בקרב הקנאים הנלהבים.

This is the symbol of the goat's head, the female version of the goat, which you often see in religious statues and in rock concerts among the avid fanatics.

זוהי גירסת הזכר של סמל העז: הקמיצה ואת האצבע האמצעית קרובים זה לזה, ואת זרת והאצבע נפרד להופיע כמו קרניים.

This is the male version of the goat symbol: The ringfinger and the middle finger close together, and the pinky and index finger separate to appear like horns.

תראה, אפילו האפיפיור הוא אומר אלה עם עיניים פתוח רוחני כי הוא נושא בתוכו את הרוח הרעה של הגרסה הגברית של העז.

Look, even the Pope is telling those with open spiritual eyes that he is carrying inside him the evil spirit of the male version of the goat.

זכור, אלילים, סמלים, שדים רוחות רעות דתיים הם ביסקסואלים. הם יכולים להיות זכרים או נקבות.

Remember, idols, icons, demons and religious evil spirits are BISEXUALS. They can be males, or females.

תסתכל על התמונה של מרים הבתולה שווא.

Look at the image of the false virgin Mary.

לבוש כמו אישה, אבל עם סמל של הגבר השעיר בידיה.

Dressed like a woman but with the male symbol of the goat in her hands.

משמעות: היא גם ביסקסואלי, עם פין חבוי מתחת לחצאית.

Meaning: She is BISEXUAL also, with a hidden penis under her skirt.

היא מרי שווא של עובדי אלילים בורים, לא מרי בפועל.

She is the false Mary of the ignorant pagans, not the actual Mary.

תסתכל ביד שמאל של האדון גי-זאוס, מחזיק העתק של כדור הארץ, להסתכל על אצבעות ידו השמאלית, הוא מסמל את הגירסה של הגבר השעיר או השטן.

Look at the left hand of the Lord gee-ZEUS, holding up a replica of the planet Earth, look at the fingers on his left hand, it symbolizes the male version of the goat or satan.

אבל, נראה! יש לו שיער ארוך, שבו הוא סמל של אשה.

But, look! He has a long hair, which is a symbol of being a woman.

ישוע הוא גם ביסקסואלי, כי הוא אליל יווני עובד אלילים פסל.

Lord Jesus is also BISEXUAL, because he is the pagan Greek idol-statue.

עכשיו תסתכל מצד ימין של האדון גי-זאוס, היא באמצעות סִימבּוֹלוגיה של שלוש אצבעות למעלה, המהווה את החלק העליון של מְשׁוּשֶׁה.

Now look at the right hand of the Lord gee-ZEUS, it is using the symbology of the three-fingers up, which is the upper part of the hexagram.

זכור: עד שלוש אצבעות, שלוש אצבעות למטה ---> מְשׁוּשֶׁה והוא השטן, על בטוח.

Remember: Three fingers up, three fingers down ---> HEXAGRAM and he is satan, for sure.

יָהוּשֻעַ המשיח האמיתי אינו דומה פניו של האדם בתמונה או ציור או צילום. לא כל ביט.

The real Messiah YAOHÚSHUA does not resemble the face of the person in the image or painting or photograph. Not in any bit.

אף פעם. יָהוּשֻעַ המשיח שלנו הוא לא אליל יווני.

Never. Our Messiah YAOHÚSHUA is not a Greek idol.

שלנו הוא המשיח היהודי, לא יוונית.

Our's is the Jewish Messiah, not Greek.

המשיח חייב להיות יהודי, לא יוונית. אחרת, הוא משיח זיוף!

The Messiah must be Jewish, not Greek. Otherwise, he is a fake messiah!

בתנ"ך הנביאים לא לנבא או לחזות כי המשיח יבוא כמושיע של האנושות להיות יווני.

The Old Testament prophets did not foretell or predict a Messiah that will come as the Savior of mankind to be Greek.

זה אבסורדי ומגוחך.

That is absurd and ridiculous.

הייצוג המקובל של 'הלב' היא גם אחת חותם הסוד של השטן או סמל; הם קוראים לזה 'לב' אבל הוא בעצם ראש סַטוּר, הישן, מכוער, עז קרניים.

The commonly accepted representation of the 'heart' is also one of satan's secret sigil or symbol; they call it 'heart' but is actually the head of satúr, the old, ugly, horned goat.

החוכמה היא החלפה שם.

The trick is name substitution.

לדוגמה: השטן בקבוק של ארסן אשר הוא מאוד רעיל וקטלני, אבל לגרום לאנשים לשתות את זה מרצון, הוא פשוט משנה את תווית 'דבש' - לראות, כולם לשתות את זה והם מתים כמו זבובים.

For example: Ha-satán has a bottle of arsenic which is highly poisonous and deadly, but to make people drink it willingly, he simply changes the label to 'honey' - and see, they all drink it and they die like flies.

פשוט לשנות את השם ואת פתי או בורים יקבלו אותם.

Simply change the name and the gullible or the ignorant will accept them.

זה טריק של השטן, עבור זוכר, הוא שולל את העולם כולו.

That is satan's trick, for remember, he deceives the whole world.

העולם כולו?

The whole world?

כן! כתבי הקודש אומרים לנו בבירור.

Yes! The Holy Scriptures clearly tell us that.

עכשיו לקרוא את זה בזהירות:

Now read this carefully:

'הדרקון הגדול היה השליכו למטה - זה נחש מאוד הישן שנקרא השטן, או השטן, אשר שולל את העולם כולו לתוך שגיאה. הוא השליך אל האדמה, מלאכים שלו איתו.' - התגלות 12:9, ספרי הקודש

The great dragon was hurled down — that very old serpent called the Devil, or ha-satán, who deceives the WHOLE WORLD into error. He was hurled to the earth, and his angels with him.' - Revelation 12:9, Holy Scriptures

אבל האם הם לא שמים לב זה לא דבש אמיתי אבל ארסן?

But will they not notice that it is not real honey but arsenic?

אל עובדי האלילים להבחין כי הם בעצם התפללות כדי אבנים, עץ, מלט, חימר, ולא הבורא הנצחי האמיתי?

Do pagans notice that they are actually praying to stones, wood, cement and clay, and not the real Eternal Creator?

זו הסיבה שאנחנו עכשיו להעיר אותם מתוך עיוורון רוחני תרדמה.

This is the reason why we are now waking them up from spiritual blindness and lethargy.

עז אז הסמלים של הכוכב, מְשׁוּשׁות הלבבות הוא פשוט תחליפי למשהו טעים ולא מקובל, להביא אנשים כדי להרוס אותו ואת עם תנור שריפת לעזאזל.

So the goat symbols of the pentagram, hexagrams and 'hearts' he simply substitutes for something palatable and acceptable, to bring people to ruin and with him in the burning furnace of hell.


HEART-SHAPE

האצבעות מייצגות שלושה עד שלושה משולשים מצביע מעלה; האצבעות שלוש מצביע למטה מייצגים את שלוש משולשים מצביע למטה; וכאשר אלה הם שני גבי גבי זה, הסמל של השטן מְשׁוּשֶׁה מופיע. טריק נחמד.

The three fingers up represent three triangles pointing up; the three fingers pointing down represent the three triangles pointing down; and when these two are superimposed on top of each other, the hexagram symbol of satan appears. Neat trick.

ניתן למצוא את הסימנים האלה בסוד, סמלים חותמיםr של השטן בדרך כלל כנסיות, מקדשים, כיכרות, קניונים, מוזיאונים, מכללות, בקמפוסים של האוניברסיטאות ומוסדות אחרים, וכן בבתים וארמונות, מדי.

You can find these secret signs, symbols and sigils of ha-satán commonly in churches, temples, plazas, malls, museums, colleges, university campuses and other establishments, and in homes and palaces, too.

כי בַפוֹמֶט או סַטוּר (הישן, מכוער קרניים עז) היא ביסקסואלי, כך כל האלילים שלו, סמלים, פסלים, צלמיות ותמונות דתי יכול להיות גם זכר וגם נקבה; קיימת גרסה זכר הגרסה הנשית.

Because Baphomet or satúr (the old, ugly and horned goat) is BISEXUAL, so all his idols, icons, statues, figurines and religious images can be both male and female; there's a male version and a female version.

כאן למטה ניתן לראות כי יש בַפוֹמֶט שדיים נשיים גם פין זכר ענק, להיות נשק, העריץ ושמרו על ידי שני נחשים משני הצדדים.

Here below you can see that Baphomet has female breasts and also a gigantic male penis, being kissed, adored and guarded by two serpents on both sides.

זה נקרא העז של מנדז, אשר סגדו במחוז שנקרא מנדס במצרים.

This is called the Goat of Mendes, which is worshiped in a province called Mendes in Egypt.

אז אתה חייב לזכור אלילים יכולים להיות הן זכר או נקבה, כי המקור שלהם הוא מוליד בַפוֹמֶט, התיש חרמנים ביסקסואלי.

So you must bear in mind that lo-ulhims or idols can be both male or female, because their source and progenitor is Baphomet, the BISEXUAL horny goat.

כפי שניתן לקרוא בספר של מעשי 19, בתוך הקודש, פסל של דיאנה נקרא גם ארטמיס.

As can be read in the book of Acts 19, in the Holy Scriptures, the statue of Diana is also called Artemis.

תראי זה או פסל אליל אשר נפלו משמים כאמור מעשי 19:

Now look at this statue or idol which fell from heaven as mentioned in Acts 19:

את הפסל של ארטמיס אליל פגאני או דיאנה.
יש לה שדיים, אבל גם יש פין - ביסקסואלי זה!

The Statue of the Pagan Idol Artemis or Diana.
It has breasts, but it also has a penis - it is BISEXUAL!

מי באמת נפלו משמים? מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ שלנו דיבר לוק 10:18 כי הוא ראה את השטן נפל כברק מן השמים.

Who really fell from heaven? Our Molkhiúl YAOHÚSHUA spoke in Luke 10:18 that He saw ha-satán like a lightning fell from heaven.

בהערצה ובכל מעשי 19, זה כתוב זה הוא אליל נערץ בעולם כולו! באמת? איך? כן, זה...אבל בחשאי או נסתר (מוסתר) בצורה.

And in Acts 19, it is inscribed that this idol is worshiped in the whole world! Really? How? Yes, it is...but surreptitiously or in an occult (hidden) manner.

אז הפרו פעיל התנועה של השטן והשדים שלו בעולם כיום היא לקדם ולעודד ביסקסואליות בין כל הקורבנות שלהם בורים.  זכרים שיער ארוך כמו שיש לנקבות, ואפילו אליל יווני ישוע הוא גם ביסקסואלי - עם שיער של אשה, ולא מפתיע נקבה השדיים, וגם פות מלבד.

So the pro-active movement of satan and his demons in the world today is to promote and encourage BISEXUALITY among all their ignorant victims. Males having long hair like females, and even the Greek idol Lord Jesus is also BISEXUAL - with a woman's hair, and not surprisingly female breasts, too, and a vagina besides.

זהו האדון האמיתי ג'י-זאוס כי מיליוני הם סגדו בעיוורון - אליל יווני ביסקסואלי.

This is the real Lord Je-ZEUS that millions are blindly worshiping - a BISEXUAL Greek idol.

מאוד מגעיל, ברצינות.

Very disgusting, seriously.

לא פלא רבים בקרב הקנאים שלו גם להפוך ביסקסואלים, עם הטבעות על האצבעות, האוזניים שלהם, גבות, לשון, שדיים, הטבורים מוסתרים חלקי אחרים של הגוף.

No wonder many among his fanatics also turn into BISEXUALS, with rings on their fingers, ears, eyebrows, tongues, breasts, navels and other hidden parts of the body.

הם חסידיו העיוורים של שר הטבעות ---> השטן או השֵׁד.

They're the blind followers of the Lord of the Rings ---> satan or the devil.

הם מתפללים השטן.

They are devil worshipers.

הם עובדי אלילים פגאניים, במציאות. ביודעין או לא, מכוון או לא.

They are pagan idol worshipers, in reality. Knowingly or not, deliberate or not.

הם אשמים בכל מקרה, בעיני הבורא הנצחי נכון: יָהוּה אֻל, אחד הקדושים של יָשוֹרְאֻל (ישראל).

They are guilty anyway, in the eyes of the true Eternal Creator: YÁOHU UL, the Holy One of Yaoshorul (Israel).

אמצעי אשמה שהעונש - בכפוף עונשים וקללות.

Guilty means 'punishable' - subject to punishments and curses.

תראו את הפסלים של האליל הפגאני פסל יווני נפוץ בשם לורד ג'י-זאוס קרישנה ישו, הכולל תכונות גם ביסקסואלי. יש לו זקן מאצ 'ו, עדיין יש לה גם שיער של נערה. ביסקסואליות זה ברור זה של אליל יווני עובד אלילים.

Look at the statues of the Greek pagan idol-statue commonly called Lord Je-ZEUS Krishna Christ, which has also BISEXUAL features. It has a macho beard, yet it also has a hair of a maiden. This is obvious BISEXUALITY of this Greek pagan idol.

אין קשר בכלל המשיח היהודי האמיתי.

No relation at all to the real Jewish Messiah.

השליח שָאוּל (פאולוס) לא היה מדבר של גבר בעל שיער ארוך כמו מביש, מגעיל הקורינתי הראשון 11:14, אם המשיח האמיתי היה שיער ארוך! השכל הישר.

The emissary Shaúl (Paul) would not have spoken of a man having a long hair as shameful and disgusting in 1 Cor. 11:14, if the real Messiah had long hair! Common sense.

שימו לב גם סִימבּוֹלוגיה מוסתרים בצורה של העיניים שלה, מפוסלים בצורות בֶסִכָא הנרתיק, המהווה את הסמל הסודי של איבר המין הנשי או העיניים הנרתיק (פות).

Observe also the hidden symbology in the shape of its eyes, sculpted in Vesica Pisces forms, which is the secret symbol for the female genitalia or 'vagina' eyes.

זהו אליל פגאני ביסקסואלי פסל של לורד ג'י-זאוס, הזיוף המשיח יוונית.

This is a BISEXUAL pagan idol-statue of the Lord Je-ZEUS, the Greek counterfeit Messiah.

גברים שיער ארוך כמו שיש נשים; בעוד שלנשים יש שיער קצר כמו גברים, לובשת את המכנסיים ואת הלבוש הגברי או אביזרים אחרים, אלה הם כנראה מאפיינים ביסקסואלי.

Men having long hair like women; while women having short hair like men, and wearing pants and other masculine attire or accessories, these are evidently BISEXUAL characteristics.

נשים באמצעות פין מלאכותי; גברים מקיימים יחסי מין פעולות שינוי, כל זה על הסתה והשפעה של רשעים בַפוֹמֶט, התיש ביסקסואלי חרמן זקן.

Women using artificial penises; men having sex-change operations,all this are at the instigation and wicked influence of Baphomet, the BISEXUAL horny old goat.

הסימן הנפוץ עבור חמסה גם מוסתרים סמליות רשעים. זה סמל של פין הפוכה, להסתכל על זה בזהירות. וגם יש לו את הנסתר פגאני סמל שטני זה עין רואה הכל על זה.

The commonly used symbol for Hamsa has also hidden wicked symbolism. It is the symbol of an inverted penis, look at it carefully. And also it has the pagan occult satanic symbol of the all-seeing eye on it.

הגדת עתידות חשב קלפי טארוט, קלפים הימורים, כדורי בדולח, קריאה בכף היד, פנג שווי ולהתפלל על קברי המתים בבית שלהם הם כל פעילות שטנית שמושכים קללות, העוני, המחלות, פשיטת רגל, מחלות עונשים. אתה לא צריך לעסוק בפעילויות אלה שטנית. כתבי הקודש וחלילה מדבר אל המתים! להתעורר.

Fortune telling throught tarot cards, gambling cards, crystal balls, palmistry, feng shui and praying to the dead at their tombs are all satanic activities that attract curses, poverty, bankruptcy, sicknesses, diseases and punishments. You must not engage in these demonic activities. The Holy Scriptures forbid talking to the dead! Wake up.

הקורבנות שלו הם בעיקר קרִי-סִי-טַנְס נוצרים או בקיצור, כי האנשים האלה לשאת את שמו של אביה הרוחני האמיתי שלהם: השטן עצמו.

His victims are mostly Kri-saytans or Christians for short, because these people bear the name of their real spiritual father: Satan himself.

שם אתה מגלה מי לשאת ההורים האמיתיים שלך ועל אילן היוחסין. השכל הישר.

The name you bear reveals who your real parents are and family tree. Common sense.

ב מופעי רוק, האוהדים הנלהבים להעלות את ידיהם מנו כרנוטו (קרניים יד) באופן, את חותם הנקבה של השטן, בעוד נדנדה על הבמה להשתמש בידיים שלהם בגירסה הגברית של חותם של השטן (אצבע הטבעת ואת האצבע האמצעית יחד, תוך כדי משחק גיטרות חשמליות שלהם שהם בצורה של פין מאורך ענק עם ביצים).

In rock concerts, the avid fans raise their hands in Mano Cornuto (horned hand) manner, the female sigil of satan, while the rockers on stage use their hands in the male version of the sigil of satan (ring finger and middle finger together, while playing their electric guitars which are in the shape of a giant elongated penis with balls).

אז קונצרט רוק, בתחום הרוחני, הוא באמת אורגיה מינית המפואר של רוחות רעות, עם קנאים הקורבנות שלהם עושה כפי שהם אמרו.

So a rock concert, in the spiritual realm, is really a grand sexual orgy of evil spirits, with their fanatics and victims doing as they are told.

הקהל הנשי מזדווגים עם נדנדה זכר על הבמה.

The female audience copulating with the male rockers onstage.

אין פלא שכולם נראה שיש אורגזמה רוחנית ב לשיאו.

No wonder everyone seems to be having a spiritual orgasm at its climax.

שטני, בלשון המעטה.

Diabolical, to say the least.

כי אנשים עם שכל ישר היה במהירות לדחות ולהתנער השטן כאשר הם ממש לראות הכיעור שלו, כך הוא תנאי במוחם של אנשים בורים ולסביות לתוך מחפש, לאחר התחשקות והמעריצה ציצים גדולים (בַפוֹמֶט יש ציצים יותר מדי), והוא תנאי המוחות בורים של נשים והומואים לחפש, תאוות ופין גדול מעריצה (בַפוֹמֶט יש פין גדול מדי).

Because people with common sense would quickly reject and renounce satan when they actually see his ugliness, so he conditions the minds of ignorant guys and lesbians into looking for, lusting after and adoring big boobs (Baphomet has boobs too), and he conditions the minds of ignorant women and homos to look for, lust for and adore big penises (Baphomet has a big penis too).

במהלך הדורות הקודמים, אפילו במזרח התיכון, אירופה בתחילת תרבויות אחרות, רק רוחות רעות הם המשוער יש פין גדול, בעוד קדושים יש רק הפין בגודל רגיל.

During previous ages, even in the Middle East, Europe and other early civilizations, only evil spirits are presumed to have big penises, while holy men only has regular size penises.

אתה יכול להבחין אלה בדרך הם מתארים אישים בהפסלים הפגאני שלהם, פסלים, אלילים, סמלים ציורי קיר.

You can discern these in the way they depict personages in their pagan statues, sculptures, idols, icons and murals.

גברים הקודש יש פין בגודל רגיל; השדים רק גברים רשעים יש פין גדול.

Holy men have regular size penises; only demons and wicked men have big penises.

אם אתה לא זוכר את ציור, פיסול, ציורי קיר באירופה, זה מה תגלה.

If you will recall the paintings, sculptures and murals in Europe, that is what you will find out.

לנשים פסלים אלילים, נשים חסודות יש שדיים בגודל בינוני.

For women statues and idols, virtuous women have moderate sized breasts.

רק זונות מתוארים יש שדיים כדורי, כי אלה הם הכלים שלהם העסק שלהם לא מוסרית.

Only prostitutes are depicted to have globular breasts, because those are their tools in their immoral business.

זכור את פסל דוד באיטליה, הפין בגודל קבוע.

Remember the statue of David in Italy, the penis is regularly sized.

אף דוד היה נימול, וגם הפסל, הוא לא. העבודה של בעלי מלאכה.

Although David was circumcised, and in the statue, he is not. Work of artisans.

אבל למה השטן לעסוק במניפולציה של אנשים לחפש, תאוות ושדיים מעריצה כדורי איברי המין הנקביים ענק?

But why does ha-satán engage in manipulating people to look for, lust for and adore globular female breasts and gigantic penises?

המטרה היא: כאשר הוא מציג את עצמו לבסוף חזיתית, נפגעי נפש הנשלטת שלו תאהב את הציצים שלו הפין שלו, להתעלם הפרצוף המכוער שלו תוכנית מרושעת להביא אותם לעזאזל איתו.

The objective is: When he finally shows himself frontally, his mentally-controlled victims will love his boobs and his penis, and ignore his ugly face and wicked plan to bring them to hell with him.

זה הטריק. כמו הטריק-החלילן מהמלין, אלא באמצעות ציצים ו שמוקים כמו פיתיונות כדי לפתות את הבורים אף פעם אל-הלוהט הסוף ייסורי גיהינום.

That's the trick. Like the pied-piper trick, but using boobs and dicks as baits to lure the ignorant into the never-ending fiery torments of hell.

הקורבנות שלו יהיה בקושי מבחינים עז הפנים המכוערות שלו, מכוערת כמו הדרקון, אשר הוא גם הייצוג שלו, והם יהיו ברצון לציית אחריו כי הם היו מהופנטים עם ציצים ו שמוקים.

His victims will hardly notice his ugly goat face, as ugly as the dragon, which is also his representation, and they will willingly obey and follow him because they were hypnotized with boobs and pricks.

זה ערכת מטעות שלו.

This is his deceptive scheme.

מי עושה שימוש השטן במוחו מיזוג פעילויות היפנוטי?

Whom does satan use in his mind-conditioning and hypnotic activities?

טלוויזיה ארציות, סרטים, שירים התקשורת.

Worldly television, movies, songs and media.

אם שמת לב, יש שני נחשים בצדי בַפוֹמֶט של הפין, כאילו שומרים אותו ומלקק אותו.

If you noticed, there are two snakes at the sides of Baphomet's penis, as if guarding it and licking it.

זה ליקוק של איבר המין הוא ראה בדרך כלל במגזינים פורנו וסרטים, הן נשים וגברים הומוסקסואל עושה את זה.

This licking of the penis is commonly seen in porno magazines and movies, both women and homosexual men doing it.

זה אחד הרשעים פעילויות סדום ועמורה, זה למה הם נשפט הרוס.

This is one the wicked activities in Sodom and Gomorrah, that's why they were judged and ruined.

פעילות מינית זה כלול גם סדום המונח - כי כל פעילות מינית מחוץ מטרה אצילית של הולדה בין בעל ואישה לגיטימי הוא העריך כמו סדום.

This sexual activity is also included in the term 'sodomy' - because any sexual activity outside the noble purpose of procreation between legitimate husband and wife is reckoned as 'sodomy.'

מין אוראלי, מין אנאלי, מין חיה, ופעילויות אחרות זימה מיניים הכלולים במונח הכללי: מעשה סדום.

Oral sex, anal sex, animal sex, and other lewd sexual activities are included in the general term: sodomy.

אלה העוסקים בפעילות מינית לא מוסרית אלה נקראים סדומאיתים.

Those engaging in these immoral sexual activities are called 'sodomites.'

בַפוֹמֶט הוא המסית של כל מיני מותרות מינית זימה, מחוץ הולדה לגיטימי בין בעל ואישה, ומכאן שני נחשים ליד הפין שלו.

Baphomet is the instigator of all kinds of lewd sexual indulgences, outside of legitimate procreation between husband and wife, hence the two snakes beside his penis.

עונש חמור מן יָהוּה אֻל שועפאט יבוא אל מי סדומאיתים ללקק איברי המין ואת הנרתיק. ברצינות.

Severe punishments from YÁOHU UL Shuafבt shall come to sodomites who lick penises and vaginas. Seriously.

היית צריך הבחין הלפיד האולימפי על הראש של בַפוֹמֶט, עדות ברורה כי המשחקים האולימפיים הם ביוזמתה ו מופצות על ידי השטן עצמו. לכן הדגל האולימפי מכיל כמה טבעות ססגוניים.

You should have noticed the Olympic torch on top of the head of Baphomet, a clear evidence that the Olympic games are instigated and propagated by satan himself. That is why the Olympic flag contains several multicolored rings.

סמלים החשאי משר הטבעות: סַטוּרְן (שבתאי), השטן שוב, במסתור.

Secret symbols of the lord of the rings: Saturn, the devil again, in hiding.

אחר הנסתר (מוסתר) חותם או סמל אשר אינו ידוע לרבים הוא סמל מסתורי שנקרא: בֶסִכָא הנרתיק, סמל של איבר המין או הנרתיק הנשי, בשימוש נפוץ על ידי הבונים, קרִי-סִי-טַנְס (הנוצרים), בדגל האולימפי, גם צורה של כדורגל או ראגבי האמריקאי:

Another occult (hidden) sigil or symbol which is unknown to many is the occult symbol called: Vesica Pisces, the symbol of the female sex organ or vagina, commonly used by Masons, Kri-saytans (Christians), in the Olympic flag, also the shape of the American football or rugby:

תסתכל על סגנונות שונים של תורת הנסתר הזה (נסתר) סמל של בֶסִכָא הנרתיק מהווגינה (פות):

Look at the different styles of this occult (hidden) symbol of the Vesica Pisces Vagina:לראות איך הנרתיק רבים מתוארים הכדור הזה. יותר סמלים הנסתר להם, עונשים כבדים יותר וקללות הם יקבלו!

See how many vaginas are depicted in this ball. The more occult symbols they have, the more penalties and curses they will receive!


זהו סמל קרִי-סִי-טַנ נפוצות עבור 'דג' - אחר לשנות טקטיקת שם להונות אנשים סגדו לתוך הנרתיק.

This is the common Krisaytan symbol for 'fish' - another change-name tactic to deceive people into worshiping the vagina.

הצמתים של שני עיגולים חופפים חלקית מסמלים את איבר המין הנשי, ואת הסמלים האלה מוצגים בגלוי על ידי קרִי-סִי-טַנְס, מייסון ו נמצא גם הלוגו האולימפי, הלוגו והסמלים של חברות המשמשות חברות סודיות אחרות בטקסים שלהם.

The intersections of the two partially overlapping circles symbolize the female sex organ, and these symbols are openly displayed by Kri-saytans, Masons and found also in the Olympic logo, corporate logos and used by other secret societies in their rituals.

תמצא גם זה בֶסִכָא הנרתיק הנרתיק סביב הפין הארוך של בַפוֹמֶט.

You will also find this Vesica Pisces Vagina around the long penis of Baphomet.

להתבונן מרחיבה את הנרתיק סביב הפין גדול, המסמל תשוקה, בלתי מוסרי הזדווגות מינית שטנית.

Observe the expansive vagina around the big penis, signifying lustful, immoral and demonic sexual copulation.

היזהר סמל השטני הזה משר הטבעות: סַטוּרְן (שבתאי) שוב.

Beware of this satanic symbol of the lord of the rings: Saturn again.

הכדור משמש כדורגל כדורגל הוא עגול מלא דפוסי מְשׁוּשֶׁה בכל זאת.

The ball used in soccer football is round filled with hexagram patterns all over it.

אם אתה קנאי כדורגל, אז למעשה אתה חסיד של השטן גם. ברצינות.

If you are a soccer fanatic, then you are actually a devotee of Satan also. Seriously.

תסתכל על מְשׁוּשׁות (שדים) אלה פוטבול:

Look at the hexagrams (demons) in these soccer footballs:


אלה פוטבול בוערים של ייסורי גיהינום בעת שהמתין מקבלי הפנים של קנאים קורבן שלהם. אז להיזהר!

These footballs are burning in the torments of hell while waiting for the arrivalsof their victimized fanatics. So be careful!

כלי נוסף של השטן לתוך העבירו את השירות, הערצה ופולחן של אנשים אל אותו, הרחק יָהוּה אֻל הבורא הנצחי, היא באמצעות שימוש של האם-ו-הילד אליל.

Another tool of ha-satán into diverting the service, adoration and worship of people unto him, away from YÁOHU UL the Eternal Creator, is thru the use of the 'mother-and-child' idol.

אלה אמא-ו-הילד הפסלים הם הנפוצות בעולם הפגאני, תַחפּוֹשׁות תחת שמות שונים, אבל אותו המקור הבבלי.

These 'mother-and-child' statues are widespread in the pagan world, under different guises and names, but the same Babylonian origins.

שימו לב איך מתחת השטן השתנה שמות, תלבושות תווי פנים של אמא-ו-הילד סמל או פסל שלו, כדי לפתות את עובדי האלילים סגדו בורים לתוך הפסל.

Observe below how satan has changed the names, costumes and facial features of his 'mother-and-child' icon or statue, to lure the ignorant pagans into worshiping the statue.

כל עוד הוא גונב את הערצה והערצה של העם הרחק יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי, וגורמים רבים של חורבה, אז השטן הוא שמח להמשיך בעבודתו של הונאה.

As long as he steals the adoration and veneration of the people away from YÁOHU UL, the Eternal Creator, and causing the ruin of many, then satan is delighted to continue in his work of deception.כי הוא משתמש נטייה טבעית של אנשים לטפל אמהות וילדים הטבעי שלהם, כך השטן משתמש זה כנקודת כניסה של אנשים לגנוב נאמנות מן הבורא נכון: יָהוּה אֻל יָשוֹרְאֻל.

Because he uses the natural tendency of people to care for their natural mothers and children, so satan uses this as an entry point in stealing people's loyalty away from the true Creator: YÁOHU UL Yaoshorúl.

אנחנו צריכים רק לשרת, להעריץ וworship יָהוּה אֻל, כי הוא נכון רק הבורא הנצחי.

We must only serve, adore and worship YÁOHU UL because He is the only true Eternal Creator.

אנו חייבים לסגוד לעולם כל ילד או אמא או מישהו או כל דבר אחר ביקום הזה.

We must never worship any mother or child or anyone or anything else in this universe.

יָהוּה אֻל קשות מעניש מי פולחן לאלילים, ואת העונש הוא עד השלישי והרביעי דורות.

YÁOHU UL severely punishes those who worship idols, and the punishment is up to the third and fourth generations.

זה קללה המשפחה כי יָהוּה אֻל לִגרוֹם על מי פולחן אלילים, פסלים, צלמיות, תמונות מזבחות אחרים פגאני דתי, מראה שהם דוחים אותו.

It's a family curse that YÁOHU UL inflicts (permissively) on those who worship idols, statues, figurines, images and other pagan religious altars, showing they reject Him.

אנו חייבים לשרת ופולחן יָהוּה אֻל בלבד, ולא אמהות, לא ילדים, ואפילו לא כל חבר או קרוב משפחה אחר.

We must serve and worship YÁOHU UL only, and not mothers, not children, and not even any other family member or relative.

הפסלים האלה, אלילים, תמונות וסמלים נקראים "לֹא אוּלְהִים" אשר, פשוטו כמשמעו, פירושו "לא יוצרי" או "לא כל אלה חזקים", כי הם היו רק בעבודת יד על ידי נגרים, בנאים ובעלי מלאכה.

These statues, idols, images and icons are called 'lo-ulhim' which literally means 'not creators' or 'not all-powerful ones', because they were merely handcrafted by carpenters, masons and artisans.

מעשה ידי אדם, ולכן, לא הנצחי יוצרים. זיוף יוצרי הנצחית.

Man-made, therefore, not Eternal Creators. Counterfeit Eternal Creators.

מה צריך אדם לעשות כדי להיות בטוח שהוא סובל לנצח בגיהנום עם השטן בעולם הבא?

What must a person do to be sure that he suffers forever in hell with satan in the next life?

שום דבר מיוחד באמת.

Nothing much really.

כל אדם צריך לעשות זה ללכת יחד עם הקהל, לעשות מה נעשה בדרך כלל על ידי רבים ופעל עדר.

All a person has to do is to go along with the crowd, do what is commonly done by many and follow the herd.

ללכת על הרחב דרך קלה שמוביל להרוס.

Walk on the wide and easy way that leads to ruin.

בדרך זו, זו מובטחת הפרט שלו או שלה לתא בתנור של לעזאזל - לנצח.

This way, this individual is guaranteed his or her cubicle in the furnace of hell — forever.

זו הסיבה מדוע מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ שלנו ציווה עלינו: שאנחנו לא חייבים להעתיק או לחקות את המנהגים, התנהגות ופעילות של העולם הזה חוטא, משום רחב וקלה היא הדרך המובילה אל הנצח להרוס, וללכת רבים בדרך זו.

This is the reason why our Molkhiúl YAOHÚSHUA commanded us: That we must not copy or imitate the customs, behavior and activities of this sinful world, because wide and easy is the way that leads to eternal ruin, and many walk in that way.

בעת צרה וקשה הדרך שמובילה לחיים ורק מעטים למצוא אותו.

While narrow and difficult is the way that leads to life and only a few find it.

זה כתוב בבירור הקודש (יָהוּשֻעַ גירסה).

This is clearly written in the Holy Scriptures (Yaohúshua Version).

רוחות רעות ושדים יש כוח כל כך יָהוּה אֻל יכול לבדוק את הנאמנות של האנשים אליו: אם הם באמת מחפשים את הבורא הנצחי נכון או אם הם רק אחרי סימנים, תוהה, ריפוי וניסים.

Evil spirits and demons have some power so YÁOHU UL can test the people's loyalty to Him; whether they are really seeking the true Eternal Creator or if they are merely after signs, wonders, healings and miracles.

'נניח שיש לך בין הנביאים או מי לחלום חלומות על העתיד, והם מבטיח לך סימנים או נסים, וסימני חזה או ניסים להתרחש.

Suppose there are prophets among you or those who dream dreams about the future, and they promise you signs or miracles, and the predicted signs or miracles occur.

אם הם מדברים אז: בוא, הבה פולחן אלילים אלו - אלילים אחרים מוזר - לא להאזין להם.

If they then speak: Come, let us worship those idols — other strange idols — do not hearken to them.

יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי שלך, הוא רק בוחן אותך לראות אם אתה באמת אוהב אותו עם כל הלב והנשמה שלך.

YÁOHU UL, your Eternal Creator, is merely testing you to see if you truly love Him with all your heart and soul.

מגישים רק יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי שלך, ופחד רק לו עם כבוד.

Serve only YÁOHU UL, your Eternal Creator, and reverentially fear Him alone.

לציית לפקודות שלו, להאזין אל הקול שלו, ולא להיצמד אליו.

Obey His commands, hearken to His voice, and cling to Him.

נביאי השקר או חזון שמנסים להוביל אותך לתוך שגיאה יש להוציא להורג, כי הם מעודדים מרד נגד יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי שלך, מי אתה להיגאל מן העבדות הוצאתי אתכם מארץ מצרים.

The false prophets or visionaries who try to lead you into error must be put to death, for they encourage rebellion against YÁOHU UL, your Eternal Creator, Who redeemed you from slavery and brought you out of the land of Egypt.

משום שהם מנסים להוביל אותך לתוך שגיאה מן הדרך יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי שלך ציווה לך לחיות, הם צריכים להיות נידון למוות.

Because they try to lead you into error and from the way YÁOHU UL, your Eternal Creator has commanded you to live, they must be condemned to death.

בדרך זו תוכל לטהר את הרוע מבין אותך.

In this way you will purge the evil from among you.'

- דברים 13:1-5, ספרי הקודש

- Debarím (Deuteronomy) 13:1-5, Holy Scriptures

 

עכשיו, אחת ההשלכות של סגידה מחומש ואת מְשׁוּשֶׁה היא הפולחן של הקובייה שחור או קופסה שחורה ריבוע מוצק.

Now, one of the consequences of worshiping the pentagram and the hexagram is the worship of the BLACK CUBE or black square solid box.

זו הסיבה במקדש של העמים בבניין האומות המאוחדות בניו יורק, שם היא זו קוביה שחור, שהוא התפלל, העריץ וסגדו.

This is why in the temple of the nations in the United Nations building in New York, there is this BLACK CUBE, being prayed to, adored and worshiped.

מי מסתתר בתוך קוביה זה שחור זה בסתר להיות נערץ?

Who is hiding inside this BLACK CUBE that is secretly being worshiped?

תסתכל למטה בבקשה:

Take a look below please:


זו קוביה שחור הוא אחר חותם סוד או סמל סַטוּר או השטן, האויב הכי גרוע שלנו.

This BLACK CUBE is another secret sigil or symbol of satúr or ha-satán, our archenemy.

ניתן למצוא דוגמאות רבות של הקוביה זה שחור בקניונים, כיכרות, פארקים ומקומות ציבוריים אחרים, ואפילו גלריות אמנות, מוזיאונים בקמפוסים של המכללה.

You can find many examples of this BLACK CUBE in malls, plazas, parks and other public places, and even in art galleries, museums and college campuses.

אבל איך זה קוביה שחור או הקופסה השחורה מחובר השטן?

But how is this BLACK CUBE or BLACK BOX connected to ha-satán?

זוכר כשדיברנו על התמונה של הכוכב בתוך מְשׁוּשֶׁה על גבי כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי)?

Remember when we spoke about the image of a pentagram inside a hexagram on top of the planet Saturn?

כאן למטה הוא ייצוג גרפי של מאורע זה טבעי שם.

Here below is a graphic representation of that natural occurrence over there.

עכשיו להסתכל על נקודת מרכז בזהירות, בתשומת עם יכולת הבחנה חדה.

Now look at the center point carefully, intently and with keen discernment.

תארו לעצמכם את נקודת המרכז כדי להיות יותר קרוב אליך 3-D או ויזואליזציה שלך 3-D הדמיון, ואתה תהיה בסופו של דבר להבחין קוביית שחור או קופסה שחורה.

Imagine the center point to be nearer you in 3-D visualization or your 3-D imagination, and you will eventually discern the BLACK CUBE or BLACK BOX.

אתה צריך למקד את הראייה שלך על האמצע או המרכז, ולדמיין הנקודה היא שאתה קרוב יותר, באמצעות 3-D שלך יכולות הדמיה, ולא תוכל להבחין את הקופסה השחורה.

You have to focus your vision on the midpoint or center, and imagine that point is closer to you, using your 3-D imaging capabilities, and you will discern the BLACK BOX.

אתה צריך להסתכל על זה עוד ולא להפסיק עד שאתה יכול באמת לראות את הקופסה השחורה!

You have to look at it longer and don't stop until you can really see the BLACK BOX!

מְשׁוּשֶׁה מסביב, עם הכוכב בפנים, והקוביה שחורה מופיעה, שבו הוא משתמש כעת כמו חותם או סמל שלו.

Hexagram all around, with the pentagram inside, and the BLACK CUBE appears, which he now uses as his sigil or symbol.

לכן זה נקרא "הנסתר", פשוטו כמשמעו, אשר פירושו "מוסתר או חבוי" - לא ברור לעין מאומנת.

That is why it is called 'occult' which literally means 'hidden or concealed' - not obvious to the untrained eye.

דומה זה בכעבה או יותר קוביה שחור שבו פולחן מוסלמים במכה.

Similar to this is the Kaaba or bigger BLACK CUBE which the Muslims worship in Mecca.

אתה יודע מי שייך לדת הכוזבת של האיסלאם גם סוגד זה קוביה שחור, כלומר, הם גם פולחן השטן, כי הקובייה השחורה חותם או סמל שלו.

You know that those who belong to the false religion of Islam also worships this BLACK CUBE, which means, they also worship ha-satán, because the BLACK CUBE is his sigil or symbol.

יש גם עוד קובייה שחורה זה להיות נערץ על השייכים לבית הכנסת של השטן, או דת שווא של היהדות, זו קוביה שחור מעור נמצא על מצחם.

There is also another BLACK CUBE that is being worshiped by those belonging to the Synagogue of Satan, or the false religion of Judaism, and this BLACK CUBE made of leather is found on their foreheads.

זה גם פולחן השטן, בתחפושת.

This is also satanic worship, in disguise.

המילה הכתובה יכולה להיות ממוקם בתוך מיכלים עגולים או פשוט לאורך רצועות של עור, אם הם באמת לפרש את הפסוק באופן מילולי, כי את הפסוק התכוון באמת עבור אחד תמיד לשמור את המילה המוח.

The Word can be written and placed inside round containers or simply along the bands of leather, if they really interpret that verse literally, though the verse really meant for one to always keep the Word in mind.

זה לא בהכרח חייב להיות קוביה שחור, אלא אם יש מדיח רשעים סוד (השטן) מסתתר מאחורי קופסה שחורה כי המסורת הדתית.

It does not necessarily have to be in a BLACK CUBE, unless there is a secret wicked instigator (Satan) hiding behind that BLACK BOX religious tradition.

אבל אנחנו נמצאים יָהוּשֻעַהִים האור של העולם הזה, מי מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ שלנו, ולכן אנו יכולים לראות את האמת לאור של רוּחַ-יָהוּשֻעַ, כך לא נהיה הונה, רימה ו קורבן האויב זה סוד, חבוי: שטן או סַטוּר, הדרקון, הנחש ואת המדיח.

But we Yaohúshuahim are in the light of this world, Who is our Molkhiúl YAOHÚSHUA, that's why we can see the truth in the light of the RÚKHA-YAOHÚSHUA, so we won't be tricked, deceived and victimized by this secret, hidden enemy: ha-satán or satúr, the dragon, the serpent and tempter.

תוכלו גם לצפות כי כאשר אתה פותח את הצדדים של הקוביה השחור הזה, כי הוא יוצר החוצה בצורת צלב, עוד הוכחה לכך לחצות הוא סמל השטן, כי מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ שלנו לא היה צלוב על צלב פגאני אבל על יתד או מוט.

You will also observe that when you open the sides of this BLACK CUBE, that it forms out in the shape of a cross, another evidence that the cross is satan's symbol, because our Molkhiúl YAOHÚSHUA was not impaled on a pagan cross but on a stake or pole.

זה מאוד הכריז בבירור הקודש.

This is very clearly declared in the Holy Scriptures.

הצורה האמינה של כלל לחצות את קרִי-סִי-טַנ אינו אלא פרש שחור קיוב, ועכשיו אתה יודע כי שחור קוביית היא השטן סוד חותם או סמל.

The commonly believed shape of the Kri-saytan cross is nothing but an unfolded BLACK CUBE, and now you know that the BLACK CUBE is satan's secret sigil or symbol.

מהו הנסתר הוא שחור מרובע קיוב צורות לא מלבני ולא בצבעים אחרים.

What is occult is the BLACK SQUARE CUBE and not rectangular shapes nor in other colors.

כי ירושלים החדשה משמיים היא גם ארבעה מרובע או מעוקב בכושר, אבל לא בצבע שחור ולא מוצק מונוכרומטי.

Because the New Jerusalem from heaven is also foursquare or CUBIC in shape, but not black in color and not solidly monochromatic.

אבל מה זה באמת להיות נערץ במכה על ידי מוסלמים?

But what is really being worshiped in Mecca by those Muslims?

שם הם מעריצים קוביית שחור, דומה כי נמצא במקדש האומות המאוחדות בניו יורק.

There they worship the BLACK CUBE, similar to that found in the United Nations temple in New York City.

(שים לב זה מקדש אוניברסלי יש כל מיני אלילים, סמלים וסימנים, ואת המאמינים צריך פשוט לבחור אילו בהם הוא או היא רוצה להתפלל, ועל פניו זה חזיתית תפילה ופולחן. זה כמו מכונה לאליל אוטומטיות. בחר אחד שבו אתה מעדיף ו לכרוע מול זה. כל סביב הבחירות. מגוחך!)

(Notice that this universal temple has all kinds of idols, icons and symbols, and the worshiper must simply select which ones among them he or she wants to pray to, and face it frontally in prayer and worship. This is like an idol vending machine. Select which one you prefer and kneel in front of it. All-around selections. Ridiculous!)

 

אבל מה יש בפנים כי שחור קוביה הכעבה במכה כי המוסלמים הם סגדו באמת?

But what is inside that Kaaba BLACK CUBE in Mecca that the Muslims are really worshiping?

הם בעצם סגידה מטאוריט אשר 'נפלה מן השמים' ואת הדוקטרינה של שדים דת שווא כי הוא חבר תצוגות מי, או נוגע מטאוריט תירש חיי נצח.

They are actually worshiping a meteorite which 'fell from heaven' and the doctrine of demons in that false religion is the member who views, or touches the meteorite will inherit eternal life.

זו הסיבה מדוע כל מוסלמי חייב ללכת מכה לראות או לגעת או לנשק כי מטאוריט אם הוא או היא רוצה להשיג חיי נצח. עוד טירוף.

This is the reason why each Muslim must go to Mecca to see or touch or kiss that meteorite if he or she wants to acquire eternal life. Another lunacy.

הם שונאים דתיים לאלילים של קרִי-סִי-טַנְס, אבל הם גם סוגדים אבן, מטאוריט, כי הוא בתוך הקובייה שחור. כל אלה הם הטקסים הדתיים שטנית!

They hate religious idols of the kri-saytan, but they also worship a stone, a meteorite, that is inside the BLACK CUBE. These are all satanic religious rituals!

הם גם עובדים את סהר, כוכב, הקובייה שחור מטאוריט! גם עובדי האלילים.

They also worship the crescent moon, the star, the BLACK CUBE and the meteorite! Idolaters also.

אז כשהם מגנים אחרים כמו עובדי האלילים, הם גינו את עצמם, מדי.

So when they condemn others as idolaters, they are condemning themselves, too.

תראו את התמונות בקפידה ולהתבונן, כך תוכלו להתחמק מהם, בכל מחיר!

Look at these photos carefully and observe, so you will avoid them, at all costs!


כאן תוכלו לראות את הכוכב בתוך מְשׁוּשֶׁה אשר אפשר לזהות על הקוטב הצפוני של כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי), אשר משתמשת גם חותם השטן או סמל שלו.  שוב, להתמקד האמצע ולהשתמש 3-D בדמיון שלך כדי לדמיין את נקודת האמצע קרוב לך ואתה להבחין הקובייה או את הקופסה. תסתכל מאוד זהירים. אתה מסתכל על קוביה או תיבת!

Here you will see the pentagram inside the hexagram which is discernible on the north pole of the planet Saturn, which satan uses as his sigil or symbol. Again, focus on the midpoint and use your 3-D imagination to visualize the midpoint nearer you and you will discern the CUBE or the BOX. Take a very careful look. You are looking at a CUBE or a BOX!


זה עם הצדדים פתח תיבת חושף את צורת צלב פגאני, סמל אחר הסוד של השטן, תחבולן מוסתרים הרמאי של האנושות.

This is the box with sides unfolded that reveals the shape of the pagan cross, another secret symbol of satan, the hidden trickster and deceiver of mankind.


זה קוביית שחור מעור כי חברי הכנסת של השטן לשים על מצחם, לא מבין בעצם הם סגדו חותם או סמל של השטן. ייתכן שהם רואים את האור לחזור בתשובה.

This is the BLACK CUBE made of leather that members of the Synagogue of Satan put on their foreheads, not realizing they are actually worshiping the sigil or symbol of satan. May they see the light and repent.


זהו מטאוריט שנמצא בצד של הכעבה שחור קוביה של המוסלמים במכה אשר הם מעריצים כמו אליל רוק שלהם.

This is the meteorite which is on the side of the Kaaba BLACK CUBE of the Muslims in Mecca which they worship as their rock idol.


כאן אתה יכול לראות את החבר הקנאי מנסה לנשק את מטאוריט ביראת כבוד סוגד; פולחן זה ברור מטאוריט, שהיא עבודת אלילים!

Here you can see the fanatic member trying to kiss the meteorite in worshipful reverence; this is clear meteorite worship, which is idolatrous!


זה הכעבה (שחור קוביה) במכה אשר כל מוסלמי חייב ללכת אם הוא רוצה להינצל על ידי מטאוריט הקדוש הנשמר בתוכו.

This is the Kaaba (BLACK CUBE) in Mecca which every Muslim must go to if he wants to be saved by the sacred meteorite being kept inside it.


אפילו אבו מאזן ואנשיו פולחן זה מטאוריט במכה.

Even Abbas and his cohorts worship this meteorite in Mecca.

במאי יָהוּה אֻל רוּחֶמַן (הנדבן אחד) ירחם על מי ועל שולל שולל על ידי השטן, האויב הכי גרוע שלנו.

May YÁOHU UL Rukhemán (the Merciful One) have mercy on those who are deceived and tricked by ha-satán, man's archenemy.

כי הם נבחרים לסגוד יצורים בלבד ולא לחפש ולהכיר יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי של היקום, הם נעשו טיפשים.

Because they selected to worship mere creatures rather than seek and acknowledge YÁOHU UL, the Eternal Creator of the universe, they became fools.

כל מוסלמי חייב ללכת למכה לפחות פעם אחת בחייו כדי לגעת או לראות את מטאוריט על הקובייה שחור או הכעבה במכה. שים לב כי שם עצמו חושף את המסית מוסתר האמיתי מאחורי פולחן כי: כַבַה או כַבַלֶס או חוּבֶלַה, כִבֶלֶס, אלת האדמה הפגאנית.

Every Muslim must go to Mecca at least once in his lifetime in order to touch or see the meteorite on the BLACK CUBE or Kaaba in Mecca. Notice that the name itself reveals the real hidden instigator behind that ritual: Kaba or Kabales or Kubela, Cybeles, the pagan goddess of the earth.

פסל כִבֶלֶס או חוּבֶלַה, שכיח שנקרא "אמא טבע" על ידי העולם האלילי.

Statue of Cybeles or Kubela, commonly called 'Mother Nature' by the pagan world.

לאן אנשים בעולם הזה לקבל דוקטרינות אלה, תורתו ואת הוראות מבורות של לעזאזל? אלה היוונית, הרומית, הנורדית, סינית ושאר מיתולוגיות ואגדות פגאני?

Where did people of this world receive these doctrines, teachings and indoctrinations from the pits of hell? These Greek, Roman, Norse, Chinese and other pagan mythologies and legends?

מבתי ספר גשמית, מכללות ואוניברסיטאות. השכל הישר.

From worldly schools, colleges and universities. Common sense.

בגלל הלימודים במערכת החינוך גשמית של הבעל הוא מבוסס, פגאני בתפיסה ואתאיסטית.

Because the teachings in the worldly system of education is Baal based, pagan in concept and atheistic.

אבל הם מלמדים אגדות, מיתולוגיות, האבולוציה, האתאיזם נבואות השווא כאמיתות.

But they teach legends, mythologies, evolution, atheism and false prophecies as truths.

זה גם דת אחרת שווא, בתחפושת כמו חינוך.

It's also another false religion, in disguise as education.

בגלל זה אתה רואה מרגמה כובעים, גלימות טוגה, אגודות סטודנטים, sororities אחרים יוונית-מבוסס סמלים, מילים מערכות אמונה. באמת היוונית כי גי-זאוס הוא אלוהים יוונית עבודת אלילים נערץ על הרוב בעולם הזה.

That's why you see mortar hats, toga gowns, fraternities, sororities and other Greek-based symbols, words and belief systems. Really Greek because gee-ZEUS is the idolatrous Greek God worshiped by majority in this world.

אבל למה הם מתפללים, קוראים ו עבודת אלילים עובד אלילים יוונים, כאשר הם לא היוונים בכלל?

But why do they pray to, call on and worship a Greek pagan idol, when they are not Greeks at all?

כי יש מישהו מסתיר מי מרמה אותם לסגוד אלילים, פסלים וסמלים!

Because there is someone hiding who is deceiving them into worshiping idols, statues and icons!

ומי הוא באמת אליל זה נפל מהשמיים כמו ברק או מטאוריט לוהט כמו?

And who is the idol that really fell from heaven like a blazing meteorite or lightning-like?

אביה הרוחני שלהם, כמובן, השטן עצמו!

Their spiritual father, of course, satan himself!

תסתכל על תמונות אחרות שבהן אתה יכול לצפות מסתתר השטן בתחפושת, כדי שהוא יוכל לגנוב בחשאי במְרַמֶה אנשים של הערצה ופולחן.

Take a look at other fotos where you can observe ha-satán hiding in disguise, so he can surreptitiously and deceitfully steal people's adoration and worship.


שם אחר זה קיוב שחור שטני הוא קוביה של קבלה.

Another name for this satanic BLACK CUBE is the Cube of Kabbalah.

אתם מבינים, המילה קבלה, תוכלו למצוא את השמות של הסתירה חוּבֶלַה (כִבֶלֶס) וגם אללה.

You see, in the word Kabbalah, you will find the concealed names of Kubela (Cybeles) and Allah also.

כב-אללה - לשלב ולהתאים הדת של כִבֶלֶס לבין אליל פגאני הירח אללה.

Kab-ALLAH - mix and match religion of Cybeles and the pagan moon idol Allah.

חבל מדונה, קורבן מערכת זו אמונת שווא של חוּבֶלַה אללה.

Pity Madonna, victimized by this false belief system of Kubela and Allah.

המונח "קוביית" שמקורה אלת כִבֶלֶס אליל או חוּבֶלֶס, אחד בין רבים בפנתיאון של אלילים ואלים של היוונים והרומאים.

The term 'CUBE' originated from the idol goddes Cybeles or Kubeles, one among the many pantheon of idols and gods of the Greeks and Romans.

היא אשר העולם בדרך כלל שיחות 'אמא טבע' או 'אמא אדמה' - אלת כדור הארץ.

She is whom the world commonly calls 'Mother Nature' or 'Mother Earth' - goddess of the planet Earth.

ישנם שני המטרה הבסיסית של מערכת זו שחור מעוקב כִבֶלֶס על ידי אמונה דתית, כפי שאומצה על ידי האומות המאוחדות, כי היא אלת אמם:

There are two basic objective of this BLACK CUBIC religious belief system by Cybeles, as adopted by the United Nations, because she is their mother goddess:

 

1. לכלוא את דעתם של ההמונים בתוך הקופסה.

1. To imprison the minds of the masses inside the box.

אנשים לא צריכים ללמוד לחשוב מחוץ לקופסה; הם צריכים רק לחשוב מה שהם רוצים אותם לחשוב ולא שום דבר אחר.

People must not learn to think out of the box; they must only think what they want them to think and nothing else.

זה אכפת מסיבי היא שליטה.

This is massive mind-control.

הם בארגון האומות המאוחדות יחליט מה אנשים צריכים לחשוב, או לדבר או להיות מוטרד.

They in the United Nations will decide what people should think, or talk about or be preoccupied with.

לא לך, לא רוּחַ-יָהוּשֻעַ (רוח הקודש של יָהוּשֻעַ), אבל אותם.

Not you, not the RÚKHA-YAOHÚSHUA (Holy Spirit of YAOHÚSHUA), but them.

הם יכתיבו ולטפל איך אתה חושב ומה אתה חושב על.

They will dictate and manipulate how you think and what you think about.

איך? דרך חדשות, רדיו ארצי, שידורי הטלוויזיה, בעיתונים, באינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים.

How? Through worldly news, radio, television broadcasts, newspapers, the web and other media.

אנשים צריכים לחשוב על מה היום מבזק חדשות, הם לא חייבים לחשוב מתוך מה מאכילים אותם מדי יום באמצעות דיווחי החדשות ומודעות סנגור.

People must think on what today's breaking news are, they must not think out of what is fed them daily thru news reports and advocacy ads.

הקוביה השחורה שלהם הוא הסמל של בתא הכלא של בתודעתם של מיליונים.

Their BLACK CUBE is the symbol of the prison cell of the minds of millions.

זו הסיבה מדוע אנו תמיד להרהר על דבר יָהוּה אֻל שלנו, ולא על דיווחי החדשות היומית, כך המוח שלנו לא יהיה כלוא בתוך קוביית שחור ענק של האומות.

This is the reason why we always meditate upon the Word of our YÁOHU UL, and not on the daily news reports, so our minds will not be imprisoned inside the giant BLACK CUBE of the nations.

אנחנו תמיד חושבים מחוץ לקופסה. כי יש לנו את המוח של יָהוּשֻעַ הרועה שלנו!

We always THINK OUT OF THE BOX. Because we have the mind of our Ro-éh (Shepherd) YAOHÚSHUA!

המחשבות שלך לעולם לא יהיה כלוא בתא הכלא של קובייה או חוּבֶלֶס, כי המוח שלך מתמקדת מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ ואת המילה בכל רגע של היום שלו, וגם לפי שעה מצייתים לפקודות שלו דרך רוּחַ-יָהוּשֻעַ מי איתנו בתוכנו.

Your minds will never be incarcerated in the prison cell of Cube or Kubeles, because your mind is focused on Molkhiúl YAOHÚSHUA and His Word every minute of the day, and in hourly obeying His commands thru the RÚKHA-YAOHÚSHUA Who is with us and inside us.

רבתי הוא רוּחַ-יָהוּשֻעַ בנו יותר מכל זה את העולם.

Greater is the RÚKHA-YAOHÚSHUA in us than all that is the world.

אתה לא תאמין, ולא לסגוד לשמש אמא טבע או משהו שנוצר רק על ידי יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי.

You will not believe, serve nor worship Mother Nature or anything that is merely created by YÁOHU UL, the Eternal Creator.

זה לא טועה אוכל בשר, כי הכהנים בבית המקדש של יָהוּה אֻל לאכול בשר בקר וצאן.

It is not wrong to eat meat, because the priests in the Holy Temple of YÁOHU UL eat the meats of beef and sheep.

בטבלה של מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ שלנו, כאשר יהיה לנו איתו ארוחת ערב, אחד הכלים שלנו יהיה סטייק ברירה! יחד עם יין אדום מתוק.

In the table of our Molkhiúl YAOHÚSHUA, when we shall have dinner with Him, one of our dishes will be choice steak! Along with sweet red wine.

שוחרי זכויות בעלי חיים כיום הפצת תורת שאנשים לא צריכים לקנות ביצים גדולות משום ציפורים סובלים ידי הנחת ביצים גדולות שלהם.

Animal-rights advocates are now spreading their doctrine that people should not buy big eggs because the fowls suffer by laying big eggs.

דוקטרינות שקר שלהם לגרום לאנשים לרעוב ולהיות חסר תזונה נכונה.

Their false doctrines cause people to go hungry and become malnourished.

הם נעים לעבר הגילאים ורעב כהה להמונים, אפילו בעיצומו של שפע.

They are moving toward the dark ages and famine for the masses, even in the midst of plenty.

אתה לא צריך רשיון אלת פגאני כִבֶלֶס או חוּבֶלֶס להפריד אותך מן היתרונות של הטבע.

You must not permit the pagan goddess Cybeles or Kubeles to separate you from the benefits of nature.

מדוע? כי מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ שלנו נתן לנו, עוזריו היורשים, את כל העולם להשתמש לתפארת, שבחים והצלחה!

Why? Because our Molkhiúl YAOHÚSHUA has given us, His co-heirs, all the world to use for His glory, praise and renown!

אנחנו לא מרשים לעצמנו להיות משועבד על ידי דוקטרינות חוּבֶלֶס או הרסני של אמא טבע. אין אנו מאשרים מוחות, הרשעות שלנו והאמונות להיות כלוא בתוך קובה או אותה קוביה.

We do not permit ourselves to be enslaved by the ruinous doctrines of Kubeles or Mother Nature. We do not permit our minds, convictions and beliefs to be imprisoned in her Cuba or Cube.

אז אתה לא חייב אישור מהם להכתיב מה אתם חושבים על היומי. אף פעם!

So you must never permit them to dictate what you will think about daily. Never!

רוּחַ-יָהוּשֻעַ יכתיב לנו מה לעשות מדיטציה על מילים, כל דקה של היום. לא עיתונאים ופרשנים, ומטיפים אחרות של כִבֶלֶס, הקובייה שחור עובדי האו"ם.

The RÚKHA-YAOHÚSHUA will dictate to us what Words to meditate upon, every minute of the day. Not the news reporters, commentators and other preachers of Cybeles, the BLACK CUBE and United Nations workers.

 

2. יעד נוסף של אפל אלת כִבֶלֶס פגאניים או חוּבֶלֶס היא לקדם את כדור הארץ פולחן בקרב ההמונים.

2. Another sinister objective of the pagan goddess Cybeles or Kubeles is to promote earth-worship among the masses.

כולם חייבים לעבוד את כדור הארץ.

Everyone must worship the planet Earth.

כוכב לכת זה לא חייב להיות נגע, הוא בסכנת הכחדה, חיות לא צריך להיות בשימוש עבור מזון, צמחים, ציפורים ודגים צריך לשמר עבור הדורות הבאים.

This planet must not be touched, it is endangered, animals must not be used for food, plants, birds and fish must be preserved for future generations.

גם אם מיליוני ילדים חסר תזונה נכונה בכל רחבי העולם, עדיין יש להם את החוצפה להפיץ את האדמה שלהם דוקטרינות הפולחן.

Even if millions of children are malnourished all over the world, yet they have the audacity to spread their earth-worship doctrines.

המטרה הכללית שלהם היא אדם נפרד מן הטבע, מכל הדברים הטבעי, והם להסתיר מזימות הרשע שלהם מאחורי טקטיקת התעמולה באמצעות לשון נקיה: כלומר, שימוש במילים טעים להסתיר מזימות רשע.

Their overall purpose is TO SEPARATE humans from nature, and from all things natural, and they hide their wicked schemes behind the propaganda tactic of using euphemisms: meaning, using palatable words to hide sinister schemes.

בגלל זה אתה שומע לעתים קרובות הגנה על הסביבה, שמורת יער, שמורת בעלי חיים, שמורת ימית, וכל מיני המילואים, כך הטענה הטריטוריאלית של כִבֶלֶס מקבל יותר בהיקפה הגיאוגרפי בכל יום בכל רחבי העולם, ואנשים הופכים כלואים שטחים פנויים מוגבל!

This is why you often hear about environmental protection, forest reserve, animal reserve, marine reserve, and all kinds of reserves, so the territorial claim of Cybeles is getting wider in geographical scope each day all throughout the world, and people are becoming imprisoned in limited available spaces!

זה לא מה קוביית שחור זה באמת כל העניין?

Isn't that what the BLACK CUBE is really all about?

והשטן היא ביום משימה מרושעת שלו הלילה, מרמה אנשים דרך תקשורת המונים גונב המין האנושי, כי בדיוק למטרה זו הגנב (השטן) בא: לגנוב, להרוג אנשים להרוס.

And satan is at his sinister task day and night, deceiving people thru mass media and stealing from the human race, because precisely for this purpose the thief (satan) came: to STEAL, to KILL and RUIN people.

אם אנשים רק יכול לאכול את החיות באפריקה, רבים לא רעבים.

If only people could eat the animals in Africa, many won't go hungry.

אבל למה הם לא יכולים לאכול את החיות סביבם?

But why couldn't they eat the animals around them?

בגלל המילואים שנקבעו על ידי אלת חוּבֶלַה פגאניים או כִבֶלֶס של הקובייה שחור.

Because of the RESERVES set by the pagan goddess Kubela or Cybeles of the BLACK CUBE.

במציאות, יָהוּה אֻל נתן לאנושות שליטה וסמכות על פני כדור הארץ זה כוכב לכת שלם, ולא כִבֶלֶס או חוּבֶלַה.

In reality, YÁOHU UL gave to mankind the dominion and authority over this whole planet Earth, and not to Cybeles or Kubela.

אז אין לה זכות לתפוס סמכות כי אנחנו היורשים במשותף עם מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ, למי הסמכות כל בשמים ובארץ ניתנה על ידי יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי שלנו.

So she has not right to usurp our authority since we are co-heirs with Molkhiúl YAOHÚSHUA, to Whom all authority in heaven and on earth has been given by YÁOHU UL, the Eternal Creator.

יָהוּה אֻל, הבורא הנצחית, יש את הזכות הבלעדית למי הוא רוצה לתת כל חלק או את כל היקום נוצר שלו.

YÁOHU UL, the Eternal Creator, has the sole right to whom He wants to give any part or all of His created universe.

הבורא הנצחי מחליט, לא הקובייה שחור, לא הגזלן, לא השטן!

The Eternal Creator decides, not the BLACK CUBE, not the usurper, not satan!

שוחרי זכויות בעלי חיים הם גם בהסברה ההמונים בורים שהם צריכים להפסיק לשתות חלב פרה, אבל חלב לשתות חולדות וחתולים במקום. מה? ברצינות.

Animal-rights advocates are also indoctrinating the ignorant masses that they should stop drinking cow's milk, but drink milk from rats and cats instead. What? Seriously.

והם אפילו בעלי חיים עורכי דין זכויות עכשיו. כלב, חתול או אוגר שלך יכול לתבוע אותך אם אתה לא להאכיל אותם כראוי על פי הגחמות שלהם גחמות. מה? ברצינות.

And they even have animal-rights lawyers now. Your dog, cat or hamster can sue you if you do not feed them properly according to their whims and caprices. What? Seriously.

הם נהפכו אידיוטים, פעל לפי תורתו של אמא טבע או אלת חוּבֶלַה וקוביית השחור שלה, אשר הוא הסמל של השטן עצמו.

They became idiots, by following the teachings of Mother Nature or the goddess Kubela and her BLACK CUBE, which is the symbol of satan himself.

לראות מה שקורה במדינה של קובה עכשיו, כולם כלואים כמו קוביה שחור, ואם הם מנסים לברוח, הם סיכון מוות בטביעה או מאסר.

See what is happening in the country of Cuba now, all of them are imprisoned like in a BLACK CUBE, and if they attempt to escape, they risk death by drowning or imprisonment.

מדוע? כי הם לשאת את שמו של חוּבֶלַה או הקובייה.

Why? Because they bear the name of Kubela or the Cube.

המטרה: כדי להפריד בין אנשים הוא מה בטבע וממה היא טבעית.

The objective: To separate people from what is in nature and from what is natural.

אז מתחיל אינדוקטרינציה על זכויות בנישואים מאותו המין, שינוי מין, מגדר-כיפוף, סקס עם חיות, נישואין בין בני משפחה קרובים, הפקרות בקרב קשישים, מעשה סדום, הומוסקסואליות, מנאז 'טרואה-, אורגיות, אחרים משכרת משקאות ותרופות.

So begins the indoctrination on the rights to same-sex marraige, sex-change, gender-bending, sex with animals, marriage between close relatives, promiscuity among the elderly, sodomy, homosexuality, menage-a-trois, orgies, and other intoxicating drinks and drugs.

לא טבעי כל דבר חייב להיות מקודם, פקודות אלת אמא.

Anything unnatural must be promoted, commands the mother goddess.

וכך להפעיל המחזורים עיוור לה חסידים, בהסברה רבים אחרים בכל רחבי העולם.

And so run her blind minions and adherents, indoctrinating many others all over the world.

אמא (נקבה) ולאחר מכן טבע (או סַטוּר - זכר), אחר פסל ביסקסואלי או אליל.

Mother (female) and then Nature (or satúr - male), another BISEXUAL statue or idol.

והיא לובשת שיער קצר כמו גבר. כִבֶלֶס או חוּבֶלַה הוא ביסקסואלי. מגעיל.

And she wears short hair like a man. Cybeles or Kubela is BISEXUAL. Disgusting.

לא פלא שהם מקדמים ביסקסואליות, הומוסקסואליות התנהגות טבעית ופעילויות אחרות.

No wonder they are promoting BISEXUALITY, homosexuality and other unnatural behavior and activities.

אלה הטוענים כי הם נשים, עדיין השיער קצר הלבוש הגברי, הם באמת ביסקסואלים. אלה הטוענים כי הם גברים, עדיין להתנהג, ללבוש בגדי נשים ואקססוריז, או שיער ארוך, לובש טבעות על האוזניים שלהם הטבורים, הם באמת ביסקסואלים.

Those who claim that they are females, yet wear short hair and masculine attire, are really BISEXUALS. Those who claim that they are males, yet behave, and wear women's clothing and accessories, or have long hair, wearing rings on their ears and navels, are really BISEXUALS.

הם הילדים של בַפוֹמֶט, כי עז ביסקסואלי זקן ומכוער חרמן.

They are the children of Baphomet, that BISEXUAL old and ugly, horny goat.

אם כי רובם גם תלמידיו של ישו קרישנה, שגם הוא אליל פגאני ביסקסואלי יוונית או פסל, בַפוֹמֶט כי הוא אביה הרוחני של כל ביסקסואלים.

Though most of them are also disciples of the Lord Jesus Krishna, who is also a BISEXUAL Greek pagan idol or statue, because Baphomet is the spiritual father of all BISEXUALS.

הם כל כך רחוק מה הוא טבעי.

They are all so far from what is natural.

הם הולכו שולל על ידי השטן כי הם אהבו הבא אחרי השיגעון האחרון ו האופנה של העולם רשע.

They were deceived by satan because they were fond of following after the latest craze and fashion of the wicked world.

הם במצב מאוד אומלל עשוי יָהוּה אֻל ירחם עליהם.

They are in very miserable condition and may YÁOHU UL have mercy on them.

זו הסיבה מדוע אנו ברצינות הפצת המסר המפואר של יָהוּשֻעַ המשיח האמיתי, המושיע האמיתי היחיד, את התהילה והשבח של יָשוֹרְאֻל (ישראל).

This is the reason why we are earnestly spreading the Glorious Message of the real Messiah YAOHÚSHUA, the only true Savior, the glory and praise of Yaoshorul (Israel).

מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ בא לתת לאנשים החיים ועל החיים יותר משופר: מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית וגופנית.

Molkhiúl YAOHÚSHUA came to give people life and life more enhanced: spiritually, mentally and physically.

עכשיו, כדי לאפשר להם לפקד על ציות של ההמונים, הם משתמשים בשתי מילות הקסם.

Now, in order to make it possible for them to command the obedience of the masses, they use two magic words.

ואת שתי המילים האלה הן קסם הגלובלי ובת קיימא.

And these two magic words are GLOBAL and SUSTAINABLE.

גלובלי - משתמע שהם לא יאשימו; וכולם חייבים לציית ללא כל התנגדות, ומי שלא יציית חייב להיות מנודה ולא נקנס.

GLOBAL - implies they are not to be blamed; everyone must obey without any objection, and whoever does not obey must be ostracized and penalized.

'וֹב' רוחות מוכרות הבעל או האדון שלהם: גלובלית.

'OB' - familiar spirits are their Baal or Lord: GLOBAL.

בר קיימא - זאוס, השטן הוא אביהם. בר קיימא.

SUSTAINABLE - Zeus, Satan is Abul or their father. Sustainable.

אז בכל פעם שאתה שומע את מילות הקסם 'גלובל' 'ובר קיימא' - מהר, לכסות את האוזניים שלך, להתעלם מה הם אומרים, ועל נזיפה המילים האלה, אז הם לא יחולו עליך, אתה לא משפיע בדרך כלשהי.

So whenever you hear the magic words 'Global' and 'Sustainable' - quickly, cover your ears, ignore what they are saying, and rebuke those words, so they won't apply to you, neither affect you in any way.

התחממות כדור הארץ, שינוי האקלים הגלובלי, העולמי הזה, גלובלית, המשבר העולמי, הכלכלה הגלובלית, האתגר הגלובלי, ורבים אחרים הגלובלי ובת קיימא, הם טוענים.

Global warming, global climate change, global this, global that, global crisis, global economy, global challenge, and many other globals and sustainables, they allege.

כאילו הם לא אלה בגרימת כל המשברים האלה.

As if they are not the ones causing all those crises.

כאשר אתה שומע את שתי המלים האלה קסם, כי הוא רמז כי אלה הוראות של חוּבֶלֶס שלך, והקוביה שחור (השטן). הם גם לקדם את הדת שלהם המיתולוגי, בתחפושת.

When you hear those two magic words, that is your clue that those are indoctrinations of Kubeles, and the BLACK CUBE (Satan). They are also promoting their own mythological religion, in disguise.

עכשיו אתה יכול לראות בבירור את המוח-טקטיקות שליטה בשימוש על ידי אלוהים של העולם הזה, מי הוא השטן עצמו.

Now you can clearly see the mind-control tactics being used by the God of this world, who is satan himself.

אז כשאתם שומעים את המילים 'גלובל' 'ובר קיימא' - שם אתה יודע שזה דוקטרינה מן השטן.

So when you hear the words 'Global' and 'Sustainable' - right there you know it is a doctrine from satan.

אנחנו אף פעם לא יהיה שולל ולא נוצח בידי השטן כי מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ נתן לנו כל סמכות על כל כוחו של האויב! השטן עוד שום כוח מעלינו.

We shall never be deceived nor defeated by ha-satán because Molkhiúl YAOHÚSHUA has given to us all authority over all the power of the enemy! Satan has no longer any power over us.

אז בבקשה תמיד למשמרת אותנו, יָהוּה אֻל שֻעַמְרֻל, ההגנה שלנו מגן.

So please always safekeep olyanu, YÁOHU UL Shuamrúl, our Defense and Shield.

בחלק הדרומי של כוכב הלכת סַטוּרְן (שבתאי), השטן מוקצף למעלה הוריקן בצורת 'כל העין רואה' את זה הוא משתמש גם כאחד חותמיםr שלו סמלים.

In the southern portion of the planet Saturn, satan whipped up a hurricane in the shape the 'all-seeing eye' and this he also uses as one of his sigils and symbols.

אפשר לראות את זה 'כל עין רואה' בחלק האחורי של שטר דולר אחד בארה"ב, על גבי הפירמידה שטנית.

You can see this 'all-seeing eye' in the back of the U.S. one dollar bill, on top of the satanic pyramid.

'כל עין רואה' הוא אחד הסמלים של השטן. זה לא קשור בכלל עם הנצח יָהוּה אֻל שלנו.

The 'all-seeing eye' is one of satan's symbols. It has nothing to do at all with our Eternal YÁOHU UL.

אתה יכול למצוא את זה "כל עין רואה" בכנסיות, מקדשים לשכות הבונים החופשיים או באולמות הפולחן של הבונים החופשיים. מייסון באמת הפולחן לוציפר, לא להיות מרומים.

You can find this 'all-seeing eye' in churches, temples and masonic lodges or worship halls of Masons. Masons really worship Lucifer, don't be deceived.

עליך להימנע מכל קשר עם הבונים החופשיים ועל אסוציאציות עבור הם תלמידיו של השטן.

You must avoid all contacts and associations with Masons for they are satan's disciples.

כאן למטה תוכלו למצוא את אליל בשם יאנוס, או אלוהים של דלתות.

Here below you will find the idol called Janus, or the God of Doors.

זה יאנוס בגירסה המקורית של עובדי האלילים.

This is Janus in the original version of the pagans.

זה יאנוס בגירסה ביסקסואלי של עובדי האלילים.

This is Janus in its BISEXUAL version of the pagans.

זה האליל או האל יאנוס הוא האל הפגאני של הדלתות שינוי, והוא זה אליל פגאני אשר מאדיר את העולם כולו במהלך ערב השנה החדשה.

This idol or God Janus is the pagan God of doors and change, and it is this pagan idol which the whole world glorifies during New Year's Eve.

(הערה: המילה 'איב' דווקא מתייחס הנחש. השם האמיתי של אמא עברית הראשון שלנו היה חַביָה, ולא איב. תוכלו למצוא רק את השם איב בגירסאות מהול של כתבי הקודש. היזהר.)

(Note: The word 'Eve' actually refers to the 'serpent.' The true Hebrew name of our first mother was Khavyáo, and not Eve. You will only find the name Eve in the adulterated versions of the Holy Scriptures. Beware.)

אז בחגיגה זו פגאני לכבוד יאנוס, העולם כולו עוסק שכרות, אורגיות, עליצות בשרים וכל מיני הוללות.

So in this pagan celebration in honor of Janus, the whole world engages in drunkenness, orgies, carnal merriment and all sorts of debauchery.

הוכחה נוספת כי זו חגיגה האלילי וכל מי להשתתף בו אשמים או שהעונש לפני יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי שלנו.

Another proof that this is a pagan celebration and all who participate in it are guilty or punishable before YÁOHU UL, our Eternal Creator.

זוהי הסיבה מדוע הם מכנים את חודש ינואר, אשר נגזר יאנוס, אליל פגאני של הדלתות לשנות. הוא עזב את פניו לעבר בשנה החולפת; הפנים ממש לקראת השנה החדשה.

This is why they call the month January, which was derived from Janus, the pagan idol of doors and change. The left face is toward the past year; the right face toward the new year.

פנסים קישוטי חג המולד הם גם סמלים חותמיםr של השטן, כי הוא חגיגת יום ההולדת שלו, כי הוא סמל למה מה עובדי האלילים שלו הוא לשים על גבי עצי חג המולד שלהם.

Christmas lanterns and decorations are also symbols and sigils of satan, because it is his birthday celebration, that is why his symbol is what pagans put on top of their Christmas Trees.

השטן הוא החוגג האמיתי במהלך חג המולד, לא יָהוּשֻעַ המשיח האמיתי.

Satan is the real celebrant during Christmas Day, not the real Messiah YAOHÚSHUA.

ובמדינות פגאני, נהוג להכין חזיר צלוי שלם על השולחן לשים תפוח בפה שלה, ואת זה נעשה לכבודו של אליל יווני ג'י-זאוס מן פעמים בעבר.

And in pagan countries, it is customary to prepare a whole roast pig on the table and put an apple in its mouth, and this has been done in honor of the Greek idol jee-ZEUS from times past.

אם אתה לא זוכר, היו חזירים רבות באותו מקום שבו מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ שלנו גירש את השדים מן אחד ניחן האיש.

If you will recall, there were many pigs in that place where our Molkhiúl YAOHÚSHUA drove out the demons from one possessed man.

מדוע? כי במקום שיש מקדש המוקדש ג'י-זאוס ואלה אשר במקדש פולחן פגאני זה או להפוך את העלייה לרגל שם צריך לקנות חזירים לשמש מנחות או קורבנות של ג'י-זאוס אליל.

Why? Because in that place there was a temple devoted to jee-ZEUS and those who worship in that pagan temple or make pilgrimages there have to buy pigs to be used as offerings or sacrifices to the idol jee-ZEUS.

אבל למה אנשים מציעים חזירים כמו הקורבנות אל האליל הפגאני ג'י-זאוס? כי על פי תורתו של השדים מופצות בקרב עובדי האלילים היה כי חזירים יש אורגזמות ארוכות מינית, כי לאחרונה עוד שלושים דקות.

But why do people offer pigs as sacrifices to the pagan idol jee-ZEUS? Because according to the teachings of demons propagated among pagans was that pigs have long sexual orgasms, that last as long as thirty minutes.

הדוקטרינה של השד היה: אם מציעים לך חזיר לאלוהים ג'י-זאוס, גם אתם חוויה מינית ממושכת אקסטזה אורגזמית!

The doctrine of demon was: if you offer a pig to the Lord jee-ZEUS, you too will experience prolonged sexual orgasmic ecstasy!

באמת שטנית, בלשון המעטה.

Really diabolical, to say the least.

אם אתה מאמין או לא כי קרִי-סִי-טַנִטִי היא דת שטנית, זה באמת.

Whether you believe or not that Kri-saytanity is a satanic religion, it really is.

אלה פנסים המולד בבירור מתארים מְחוּמָשׁים ברור שהם סמלים של השטן.

These Christmas lanterns clearly depict pentagrams which are obvious symbols of satan.

תחשוב על כל אלה ועל רוּחַ-יָהוּשֻעַ ישכנע את ליבם כי אלה מתקיימים שלך.

Think on all these and the RÚKHA-YAOHÚSHUA will convince your hearts that these are true.

הדרקון הוא סמל אחר של השטן, על פי כתבי הקודש.

The dragon is another symbol of satan, according to the Holy Scriptures.

מה שרוב האנשים הם על פי תורתו, דוקטרינות, טקסי פולחן השטן רוחות הדתית שלו הרשע.

What most people do are according to the teachings, doctrines, ritual and ceremonies of satan and his religious evil spirits.

הם הולכו שולל משום שלא מחפשים את הבורא הנצחי האמיתי מי עשה אותם.

They were deceived because they did not seek the real Eternal Creator Who made them.

עכשיו לקרוא מה השליח שָאוּל (פאולוס) מדבר עם אנשים בעולם הזה רשע.

Now read what the emissary Shaúl (Paul) speaks to people of this wicked world.

זה המסר המתאים בזמן וגם של יָהוּה אֻל לך עכשיו. אנא קרא בעיון:

This is the timely and appropriate message of YÁOHU UL to you now. Please read carefully:

כי אינני בוש מבשורת יָהוּשֻׁעַ הוֹל-מֶהוּשְׁחַי באשר גבורת יָהוּה אוּל היא לתשועת כל-המאמין ליהודי בראשונה וכן גם-ליוני.

For I am not ashamed of this Glorious Message about ha-MEHUSHKHÁY (the Messiah). It is the power of YÁOHU UL at work, saving everyone who believes — the Jew first and also the Gentile.

כי-תגלה בה צדקת יָהוּה אוּל מאמונה אל-אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה.

This Glorious Message tells us how YÁOHU UL makes us right in His sight. This is carried out from beginning to end by faith. As the Scriptures say, 'It is through faith that an upright person has life.'

כי נגלה חרון יָהוּה אוּל מן-השמים על כל-רשעת בני אדם ועולתם אשר יעצרו את-האמת בעולה.

But YÁOHU UL shows His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness.

יען אשר דעת יָהוּה אוּל גלויה בקרבם כי יָהוּה אוּל הודיעם אותה.

They know the truth about YÁOHU UL because He has made it obvious to them.

כי מהותו הנעלמה היא כחו הנצחי ואלהותו מעת נברא בעולם תודע במעשים ותראה לבלתי היות-להם להתנצל.

For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything YÁOHU UL made, they can clearly see His invisible qualities — His perpetual power and heavenly nature. So they have no excuse for not knowing YÁOHU UL.

יען בדעתם אֶת-יָהוּה אוּל לא-כבדהו כֵ-יָהוּה אוּל וגם-לא הודו כי אם-הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם הנבער.

Yes, they knew YÁOHU UL, but they wouldn’t worship Him as their Eternal Creator or even give Him thanks. And they began to think up silly ideas of what YÁOHU UL was like. As a result, their minds became dark and confused.

ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסילים.

Claiming to be wise, they instead became utter idiots.

וימירו את-כבוד יָהוּה אוּל אשר איננו נפסד בדמות צלם אדם הנפסד צלם כל-עוף והולך על-ארבע ורמש האדמה.

And instead of worshiping the glorious, ever-living YÁOHU UL, they worshiped idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles.

על-כן גם-נתנם יָהוּה אוּל לטמאה בתאות לבם לנבל גויותיהם איש את-רעהו.

Therefore YÁOHU UL abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies.

אשר המירו אמת יָהוּה אוּל בכזב ויכבדו ויעבדו את-הבריה תחת בראה המברך לעולמים אַמְ-נַם.

They traded the truth about YÁOHU UL for a lie. So they worshiped and served the things YÁOHU UL created instead of the Creator Himself, Who is worthy of eternal praise! Am-nבm.

בעבור זאת נתנם יָהוּה אוּל לתאות בושה כי-נשיהם החליפו את-התשמיש כדרכן בשלא כדרכן.

That is why YÁOHU UL abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulged in sex with each other.

וכן גם-הזכרים עזבו את-תשמיש האשה כדרכה ויחמו זה בזה בתשוקתם ויעשו תועבה זכר עם-זכר ויקחו שכר משובתם הראוי להם בעצם גופם.

And the men, instead of having normal sexual relations with women, burned with lust for each other. Men did shameful things with other men, and as a result of this sin, they suffered within themselves the penalty they deserved.

וכאשר מאסו להשיג יָהוּה אוּל בדעת נתנם יָהוּה אוּל בידי דעה נמאסה לעשות את אשר-לא יתכן.

Since they thought it foolish to acknowledge YÁOHU UL, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done.

וירב בקרבם כל-חמס זנות ורשע בצא ואון וימלאו קנאה ורצח ומריבה ומרמה ותהפכות.

Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip.

הלכי רכיל ומלשינים שנאי יָהוּה אוּל וגאים וזדים והוללים וחשבי און ואינם שמעים בקול אבותם.

They are backstabbers, haters of YÁOHU UL, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning, and they disobey their parents.

נבערים מדעת ובגדים אכזרים נטרי שנאה ולא רחמנים.

They refuse to comprehend, break their promises, are heartless, and have no mercy.

יודעים המה את-משפט יָהוּה אוּל כי-עשי אלה בני-מות הם ולא לבד שיעשו את-אלה כי גם-רצתה נפשם בעשיהם.

They know YÁOHU UL’s justice requires that those who do these things deserve to die, yet they do them anyway. Worse yet, they encourage others to do them, too.

לכן אין לך התנצלות אתה בן-אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה-שתדין את-חברך תחיב את-נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו.

You may think you can condemn such people, but you are just as bad, and you have no excuse! When you say they are wicked and should be punished, you are condemning yourself, for you who judge others do these very same things.

וידענו כי-משפט יָהוּה אוּל כפי האמת על-עשי אלה.

And we know that YÁOHU UL, in His justice, will punish anyone who does such wicked activities.

ואתה בן-אדם הדן את אשר-פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשב להמלט ממשפט יָהוּה אוּל?

Since you judge others for doing these activities, why do you think you can avoid YÁOHU UL's judgment when you do the same activities?

או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולארך רוחו ולא תתבונן כי-טובת יָהוּה אוּל תדריך אתך לתשובה?

Don’t you see how wonderfully kind, tolerant, and patient YÁOHU UL is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin?

ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל-יום עברת יָהוּה אוּל ועת הגלות צדקת צדקת משפטו.

But because you are stubborn and refuse to turn from your sin, you are gathering up terrible punishment for yourself. For a day of anger is coming, when YÁOHU UL's just judgment will be revealed.

אשר ישלם לאיש כמעשהו.

He will judge everyone according to what they have done.

למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את-הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבר יתן את-חיי העולמים.

He will give eternal life to those who keep on doing right, seeking after the glory and honor and immortality that YÁOHU UL offers.

ועל-בני המרי ואשר לא-ישמעו לאמת כי אם-לעולה שמעו חרון-אף וחמה.

But He will pour out His anger and wrath on those who live for themselves, who refuse to obey the truth and instead live lives of wickedness.

צרה ומצוקה על-כל-נפש אדם עשה הרע על-היהודי בראשונה וכן גם על-היוני.

There will be trouble and calamity for everyone who keeps on doing what is evil — for the Jew first and also for the Gentile.

וכבוד והדר ושֻׁעַ-אוֹלֵם לכל-עשה הטוב ליהודי בראשונה וכן גם ליוני.

But there will be glory and honor and peace from YÁOHU UL for all who do what is right — for the Jew first and also for the Gentile.

כי אין-משא פנים עִם-יָהוּה אוּל.

For YÁOHU UL does not show favoritism.

הרומאים 1:16-2:11, ספרי הקודש

- Romans 1:16-2:11, Holy Scriptures

אז מה עליך לעשות עכשיו?

So what must you do now?

עליך לחזור בתשובה ולהתנער להיפטר מכל הסוגים של חפצים, טקסים, סמלים, חותמיםr, קלפי טארוט, הימורים קלפים, כדורי הבדולח, לבבות ולנטיין, מְחוּמָשׁים, מְשׁוּשׁות, אלילים, פסלים, סמלים, דימויים, מזבחות דתיים פגאניים, שחור קוביות, הורוסקופים, סמל חמסה (שזה בעצם פין הפוכים, כאשר אתה באמת מסתכל על זה בעיניים הבחנה) ולזרוק את כל הדברים רשעים אחרים ולהתנתק מכל הפעילויות האחרות של השטן.

You must repent and renounce and get rid of all kinds of the objects, rituals, symbols, sigils, tarot cards, gambling cards, crystal balls, valentine hearts, pentagrams, hexagrams, idols, statues, icons, images, pagan religious altars, black cubes, horoscopes, hamsa symbol (which is actually an inverted penis, when you really look at it with discerning eyes) and throw away all other wicked things and disconnect from all other activities of satan.

אנחנו אוהבים יָשוֹרְאֻל (ישראל) שלנו אבל אנחנו לא כמו סמל הנוכחית הדגל שלה. בוא להתפלל יום אחד הם ישתנו כי לסמל משהו לדגל משמעותי יותר וללא קשר מוסתרים רשעים.

We love our Yaoshorúl (Israel) but we don't like the current symbol in its flag. Let's pray one day they will change that symbol in that flag to something more meaningful and without wicked hidden connection.

עליך גם קולית לחתוך השפעות מזיקות רשעים שלהם ואת כוח החיים שלך.

You must also vocally cut off their wicked and harmful influences and power in your life.

אתה כבר לא מאמין ולא לעסוק הגדת עתידות, חג המולד, מתפללים אל המתים בבתי קברות, חגיגות יום הולדת, חגיגות השנה החדשה, ואת החגים פגאניים אחרים החלים ביום.

You will no longer believe in nor engage in fortune telling, christmas celebrations, praying to the dead in cemeteries, birthday celebrations, new year's celebrations, and other pagan feasts and observances.

אם אתה מאמין או לא שהשמש תזרח מחר, זה יהיה. אם אתה מאמין או לא כי יָהוּה אֻל, הבורא הנצחי נכון, קשה מעניש מי לסגוד לשמש השטן, הוא עושה.

Whether you believe or not that the sun will rise tomorrow, it will. Whether you believe or not that YÁOHU UL, the true Eternal Creator, severely punishes those who worship and serve satan, He does.

אז יותר טוב עכשיו לחזור בתשובה ולהתנער כל מיני פעילויות רשעים. ואת זוכרת לוותר על השטן עצמו! ואת השדים שלו.

So better repent now and renounce all kinds of wicked activities. And remember to renounce satan himself! And his demons.

להסיע אותם מתוך המשפחה, בית העסק שלך!

Drive them out of your family, home and business!

לפנות יָהוּה אֻל בחרטה הצנוע, מודה החטאים שלך, ולקבל מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ כמו החיים שלך, נגיד ורק המושיע-המשיח.

Turn to YÁOHU UL in humble repentance, admitting your sins, and receive Molkhiúl YAOHÚSHUA as your own Life-Governor and only Savior-Messiah.

אתה חופשי, אתה מועברות ואתה שלם!

You are free, you are delivered and you are whole!

יש לך עכשיו כבר לחופשי מכל השקרים, ההונאות וbondages מוסת על ידי השטן!

You have now been set free from all lies, deceptions and bondages instigated by ha-satán!

אנחנו עכשיו להגדיר אותך לגמרי חוֹפשִׁים עליוד הוֹל-דם, גם שֻעַם ומוֹלָאכִים שֻעַוֹל גַאוּל, שֻעַמְרֻל, מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ הוֹלְ-מֶהוּשְחַי, אַמְ-נַם!

We now set you completely free olyaod hol DAM, gam Shúam we Molaokim shuaol Gaúl, Shuamrúl, Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

תנו לנו עכשיו לגמרי להפוך את ההצהרה הבאה ווקאלית, עם כל אמונה וכוח, כלומר זה מהלב שלך:

Let us now altogether make the following vocal declaration, with all faith and power, meaning it from your heart:

אני עכשיו לוותר על כל מיני חפצים רשעים, סמלים חותמיםr של סַטוּר, סַטִיר וסַטוֹר, כמו מְחוּמָשׁים, מְשׁוּשׁות, קלפי טארוט, כישוף, מאגיה שחורה, כדורי הבדולח, הגדת עתידות, קוביות שחור, צלבים, הורוסקופים, חגיגות יום ההולדת של עובדי אלילים, יום הולדת עוגות ונרות, הגוף טבעות אצבע, שר הטבעות, ועוד כל מיני אמא-ו-ילד הפולחן, עין כל רואה וכל טקסים אחרים, טקסים, סימנים, וסמלים של סַטוּר, כל הפעילויות הקשורות השטן, ואנחנו לא לחתוך ולעבד חסר אונים כל הקשרים שלהם, משפיע סמכויות בחיינו.

I now renounce all kinds of wicked objects, symbols and sigils of satúr, satéer and satór, like pentagrams, hexagrams, tarot cards, witchcraft, black magic, crystal balls, fortune telling, black cubes, crosses, horoscopes, pagan birthday celebrations, birthday cakes and candles, body and finger rings, lord of the rings, and all kinds of mother-and-child worship, the all-seeing eye and all other rituals, ceremonies, signs, and symbols of satúr, and all activities involving ha-satán, and we not cut off and render powerless all their connections, influences and powers in our lives.

אני עכשיו לוותר על השטן, סַטוּר, סַטִיר, השטן עצמו כל המעורבויות שטנית, פעילויות, אובייקט, חותמיםr וסמלים!

I now renounce Satan, Satúr, Satéer, the Devil himself all of satanic involvements, activities, object, sigils and symbols!

ואני עכשיו להשתמש בדם, גם שֻעַם (שם) ומוֹלְיָאֻל (מילה) של מוֹלְחִיאֻל שֻעַמְרֻל יָהוּשֻעַ הוֹלְ-מֶהוּשְחַי, ב תקפות זו הכרזת ביטול.

And I now use the blood, gam Shúam (Name) we Molyao-Ul (Word) of Molkhiúl Shúamrul YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, in this invalidation and cancellation declaration.

עבור מה שאנו עושים לא נותנים רשות כאן על פני האדמה היא לא נתנה רשות בשָׁמַיִם!

For whatever we do not give permission here on earth is not given permission in heaven!

יָהוֹד עוֹלֶה, עוֹל שֻעַם גַבְרוּל, גַאוּל, מוֹלְחִיאֻל, שֻעַמְרֻל יָהוּשֻעַ הוֹלְ-מֶהוּשְחַי, אַמְ-נַם!

Yaohod oleh, ol Shúam Gabrúl, Gaúl, Molkhiúl, Shúamrúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

יישומים מעשיים: מכיוון שאתה גוֹמֵלים של המילה ולא רק שומע, עכשיו תוכלו לבדוק את כל החפצים שלך ביתית לבדוק ולנקות אותם, וזורקים, להשליך, ואת להסיר לחלוטין מהבית שלך וסביבתה כל מיני רשעים הנסתר אובייקטים, חותמיםr וסמלים של השטן.

Practical Application: Because you are DOERS of the Word and not hearers only, you will now inspect all your belongings and household to inspect and clean them up, and discard, throw away, and completely remove from your home and surroundings all kinds of wicked occult objects, sigils and symbols of satan.

מה שחשוב זה הבטיחות שלך ולרווחתם, לא עלויות של חפצים אלו רשעים.

What is important is your own safety and well-being, not the costs of those wicked objects.

אל תהססו לזרוק אותם משם כי זה הרבה יותר טוב מאשר לשכב מתחת הדשא הירוק, הירוק של פארק זיכרון.

Don't hesitate throwing them away because that is so much better than to be lying under the green, green grass of a memorial park.

אם אתה מסרב לציית ולהישאר עקשן, יָהוּה אֻל הבטיח כי יהיה לך זמן למות מאשר לחיות כאשר העונשים שלו מכה בך ואת הילדים שלך.

If you refuse to obey and remain stubborn, YÁOHU UL promised that you will long to die rather than live when His punishments hits you and your children.

כאשר אתה מציית, שם כבר לא יהיה שום מעצור ברכה יָהוּה אֻל של העבודה, טובות, ריפוי, תיקון השילומים בחיי המשפחה שלך.

When you obey, there will no longer be any hindrance to YÁOHU UL's blessing and work, favors and healing, repair and reparations in your life and family.

הילדים הנכדים שלך לא יהיה קורבן לאלילים, סמלים דתיים רוחות רעות.

Your children and grandchildren will not be victimized by idols, icons and religious evil spirits.

אין ביסקסואלים יותר, הומואים אחרים סוטה ולא טבעי ההתנהגויות המיניות.

No more bisexuals, homosexuals and other aberrant and unnatural sexual behaviors.

זה לא מביך לטעות, כי כל עשו טעויות בחיים. מה מביך הוא להמשיך לעשות רע לאחר שהיה reproved ומראים מה נכון ומה לא נכון.

It is not embarrassing to be mistaken, because all have made mistakes in life. What is embarrassing is to continue doing wrong after having been reproved and shown what is right and wrong.

להיות אסיר תודה מפני אֹהוֹל יָהוּשֻעַ הוא המקום שבו אתה שומע את האמת הכריז, את האמת זה כואב כואב, אבל זה מספק אנשים מכל עובד של חושך.

Be grateful because Ohol YAOHÚSHUA is where you hear the truth proclaimed, the truth that hurts and is painful, but it delivers people from all works of darkness.

כי בלי אמונה עובד חרוץ פעיל הוא מת סוג של אמונה. זה לא לשמור. רק אמיתי, אמונה יזום הפועלת באמצעות אהבה יכולה להציל את כולם.

Because faith without active diligent works is the dead kind of faith. It does not save. Only real, proactive faith that works through love can save anyone.

המשמעות האמיתית של המילה כוֹכְמָאֻל (חכמה) היא החלת בפועל מה למדת מן הגילוי של יָהוּה אֻל לך מבוססת על דָבָר הקודש שלו.

The real meaning of the word kokmaúl (wisdom) is you apply in practice what you have learned from YÁOHU UL's revelation to you based upon His Holy Word.

בסך הכל שוב: כולנו חופשיים, אנו מועברות, אנחנו נרפאים, ואנחנו שלמים!

Altogether again: We are all free, we are delivered, we are healed, and we are whole!

תמיד... כל הזמן...!

Always...all the time...!

עליוד העוסדיה, גה יהושחי ואוזוליה שעול רוּחַ-יָהוּשֻעַ, מי מלמד אותנו תמיד מובילה אותנו לתוך כל זה אמת ויציב.

Olyaod ha-usdayáo, gah yaohushkháy we ozulyáo shuaól RÚKHA-YAOHÚSHUA,Who teaches us and always leads us into all that is right and true.

הרוּחַ-יָהוּשֻעַ מוביל אותנו אל הקשותיה או האמת כי מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ שלנו הוא קשותיה או האמת!

The RÚKHA-YAOHÚSHUA leads us into all QOSHOTYÁ or truth because our Molkhiúl YAOHÚSHUA is the QOSHOTYÁ or the Truth!

מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ בא לזרוק אור על יצירות הרשע של השטן, וגם כדי להרוס אותן יצירות רשע, וזה גם מה שאנחנו עושים: אנחנו לחשוף ולבטל את העבודות של השטן חייהם של מי יהיה מאמין המשיח האמיתי יָהוּשֻעַ.

Molkhiúl YAOHÚSHUA came to throw light upon the wicked works of satan, and to ruin those evil works, and that is what we also do: we expose and cancel the works of satan in the lives of those who will believe in the real Messiah YAOHÚSHUA.

אוֹהַבֻל גם שֻעַוֹלֵם (באהבה ושלום)....

Ohavúl gam shua-oléym (in love and peace)....

עוֹל שֻעַם גַבְרוּל, שֻעַמְרֻל, מוֹלְחִיאֻל יָהוּשֻעַ
הוֹלְ-מֶהוּשְחַי, אַמְ-נַם...!

Ol Shúam Gabrúl, Shúamrul, Molkhiúl YAOHÚSHUA
hol-MEHUSHKHÁY, am-nám...!

 

נ.ב. בבקשה למחוק קבצי אינטרנט זמניים כל המחשב שלך לפני שאתה לכבות את המחשב.

P. S. Please delete all your computer internet temporary files before you turn off your computer.

כעת אתה יכול לחזור לדף הראשי יהושע עכשיו....

You may now return to the YAOHÚSHUA principal page now....